Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

2.2 Alueellinen metsäohjelma

Etelä-Savon alueellista metsäohjelma 2021–2025 on laadittu laajassa yhteistyössä maakunnallisen metsäneuvoston ohjauksessa. Ohjelma kytkeytyy maakuntastrategian kärkiin (metsä, vesi ja ruoka) ja sen toimenpiteet nousevat maakunnan omista tarpeista sekä Kansallisen metsästrategian linjauksista.

Vesienhoito liittyy metsäohjelman teemoista erityisesti seuraaviin: resurssitehokas ja kestävä metsänhoito ja talousmetsien luonnonhoito sekä metsäluonnon monimuotoisuus. Lisäksi yhtymäkohtia on myös mm. ilmastokestävään metsätalouteen.

Ohjelman tavoitteita ovat muun muassa:

  • metsien käsittelyssä huomioidaan toimenpiteiden vaikutukset metsäluonnon monimuotoisuuteen, vesiensuojeluun, maisemaan ja metsien monikäyttöön.

  • metsien kasvu ja hiilensidonta lisääntyvät

  • vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuus, maisema-arvot, riista, virkistyskäyttö ja kulttuuriperintö huomioidaan metsien hoidossa ja käytössä yhä paremmin.

  • luonnonhoitohankkeita suunnataan erityisesti vesienhoidon painopistealueille sekä monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmille alueille.

Vesienhoidon kannalta ohjelmassa on esitetty toimenpiteitä mm. huomioimalla rantametsät maakunnan erityispiirteenä ja kohdistamalla niihin suojakaistojen mallintamista, ja käsittelysuosituksia sekä koulutusta. Toimenpiteenä on myös esitetty vesiensuojeluosaamisen lisäämistä kiinnittämällä huomiota turvemaiden käsittelyyn ja sen osaamisen kehittämiseen uudistamisessa, jatkuvassa kasvatuksessa, puunkorjuussa, ravinnetaloudessa sekä uusissa vesiensuojelumenetelmissä. Lisäksi on tavoitteena ottaa vesiensuojelun paikkatietotyökalut käytännön toiminnan tueksi ja jatkaa metsätalouden toimijoiden koulutusta. Valuma-aluetason suunnittelua ja vesiensuojeluhankkeita on tarkoitus toteuttaa vesiensuojelun painopistealueilla.

Metsäohjelmassa nähdään yhtenä haasteena kasvun lisääminen suometsissä: Etelä-Savon lähivuosien ainespuun hakkuumahdollisuuksista 15 % on turvemaiden metsissä. Turpeesta vapautuvia kasvihuonekaasuja ja samalla vesistöhaittoja voidaan vähentää käsittelemällä suometsiä ilmastokestävästi mm. käyttämällä turvemailla vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä laajemmin (menetelmien kannattavuustarkastelut, jatkuva kasvatus, ojitusten tarveharkinta). Alueelliset metsäohjelmat löytyvät internetistä osoitteesta: https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/alueelliset-metsaohjelmat/tietoa-alueellisista-metsaohjelmista.