Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

4.2 Elinympäristön tai lajien suojeluun määritellyt alueet

Erityisiksi alueiksi on valittu ne Natura 2000 -alueet, joilla on merkittäviä vesiin liittyviä suojeluarvoja. Nämä alueet sisältyvät vesipuitedirektiivin mukaiseen suojelualueiden rekisteriin, johon on Suomessa valittu luonto- ja lintudirektiivin mukaisia alueita. Luontodirektiivin osalta pääkriteerinä on käytetty vesiluontotyyppien, vesissä esiintyvien lajien sekä vesistä suoraan riippuvaisten luontotyyppien ja lajien esiintymistä alueella. Lintudirektiivissä alueiden valinnan pääkriteerinä on ollut vesistä riippuvaisten sekä muuton aikana vesielinympäristöä käyttävien lajien esiintyminen. Alueiden valinnassa on lisäksi huomioitu alueen merkitys kyseisten luontotyyppien ja lajien suojelulle. Valinta on voitu tehdä myös alueella esiintyvien kansallisesti uhanalaisten kalalajien perusteella.

Valinta suojelualuerekisteriin ei tuo alueille lisäsuojeluvelvoitteita. Nimeäminen erityisalueeksi korostaa kuitenkin Natura-alueen merkitystä ja huomioon ottamista vesienhoidon suunnittelussa ja lupaprosesseissa. Luonto- ja lintudirektiivin suojelutavoitteet on otettava huomioon vesienhoidon ympäristötavoitteiden asettamisessa. Erityisiin alueisiin liittyy toiminnallisen seurannan velvoite, mikäli vesienhoitolain mukaiset ympäristötavoitteet eivät toteudu.

Etelä-Savossa erityisalueisiin on valittu Natura-alueista 21 kpl (taulukko 1, kuva 4). Kolmannella vesienhoitokaudella kohteiden määrään ei ole tullut muutoksia aiempaan nähden. Natura-alueet sisältävät erityisesti maakunnalle ominaisia järviluontotyyppejä, kuten karut kirkasvetiset järvet (muun muassa Puruvesi, Kolovesi, Luonteri ja Puula). Lisäksi useimmissa Saimaan osa-altaissa on valintaperusteena saimaannorpan suojelu. Erityisiksi alueiksi on valittu edustavia pienvesiäkin (esim. Kakonsalon järvialue ja Hanhilampi). Muutamassa pienvesikohteessa on erityisten kasvilajien suojeluperusteita erityisalueeksi nimeämiselle. Suojelukohteiden joukossa on myös joitakin arvokkaita lintuvesiä (esim. Kirkko-Surnui, Vaahersalonlampi ja Pukkiselkä). Usealla erityisalueella pohjavesivaikutus on merkittävää mikä näkyy muun muassa uhanalaisten kasvilajien (esim. huurresammal) esiintymisenä tai toisaalta erittäin niukkaravinteisena vedenlaatuna. Yksityiskohtaisempia tietoja Natura-alueista löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta: http://www.ymparisto.fi/natura.

Etelä-Savon kartta, johon on merkitty vihreällä värillä Natura 2000 -alueet, joilla on pintavesiin liittyviä merkittäviä suojeluarvoja sekä violetilla värillä Natura 2000-alueet, jotka ovat lisäksi riippuvaisia pohjavedestä.

Kuva 4. Erityisiksi alueiksi valitut Natura 2000-alueet Etelä-Savossa.

 

Taulukko 1. Erityisiksi alueiksi valitut Natura-alueet Etelä-Savossa.

Suojelualue

Tunnus

Vesimuodostuma

Pääasiallinen valintaperuste

Repovesi

FI0424001

Suuri Varpasenjärvi (Kaakkois-Suomi)

Edustavat luontotyypit, karut kirkasvetiset järvet, pienvedet, saukko

Kuolimo

FI0420001

Kuolimo, pohjavesialueet (Kaakkois-Suomi)

Edustavat luontotyypit, karut kirkasvetiset järvet, saimaannieriä, luonnontilaiset jokireitit, saukko

Kolovesi-Vaaluvirta-Pyttyselkä

FI0500001

Heinävedenselkä-Kolovesi

Saimaannorppa. Edustavat luontotyypit, karut kirkasvetiset järvet

Linnansaari

FI0500002

Haukivesi keskusallas

Saimaannorppa

Kakonsalon järvialue

FI0500010

Kakonjärvi, Kakonjoki, Vuokalanjärvi

Edustavat luontotyypit, pienvedet, karut kirkasvetiset järvet, lähteet

Pihlajavesi

FI0500013

Pihlajavesi keskusallas, Väistönselkä-Utrasselkä

Saimaannorppa

Luonteri

FI0500021

Luonteri

Saimaannorppa

Lietvesi

FI0500024

Pohjoinen Suur-Saimaa – Lietvesi

Saimaannorppa

Puulavesi

FI0500025

Puula keskusallas

Edustavat luontotyypit, karut kirkasvetiset järvet. Linnusto. Planktonsiika.

Katosselkä-Tolvanselkä

FI0500026

Pihlajavesi keskusallas

Saimaannorppa

Joutenvesi-Pyyvesi

FI0500031

Heinävedenselkä-Kolovesi, Enonvesi-Pyyvesi

Saimaannorppa

Puruvesi

FI0500035

Puruvesi

Edustavat luontotyypit, karut kirkasvetiset järvet, saimaannorppa

Putkilahti-Ruskeaperä

FI0500038

Putkilahti, Puikonkoski, Lautakankaanjoen alaosa

Ramsar-kohde. Linnustollisesti tärkeä pesimäalue, muutonaikainen levähdyspaikka sekä ruokailualue

Mäntyharjun reitin kosket

FI0500060

Mäntyharjun reitin kosket

Edustavat luontotyypit, luonnontilaiset jokireitit

Hanhilampi

FI0500093

Hanhijoki, Hanhikankaan pohjavesialue

Edustavat luontotyypit, pienvedet. Pohjavesialuetta.

Hevonniemi

FI0500171

Haukivesi keskusallas

Saimaannorppa

Oriveden-Pyhäselän saaristot

FI0700018

Orivesi Paasselkä (Pohjois-Karjala)

Saimaannorppa

Suurenaukeansuo - Isosuo - Pohjalampi

FI0500018

Kyyvesi keskusallas, Nykälänjoki

Linnusto. Ramsar-kohde. Laaja luonnontilainen suoalue, jokireitti, saukko

Pukkiselkä

FI0500152

Soukkio

Linnustollisesti tärkeä pesimäalue sekä muutonaikainen levähdyspaikka

Vaahersalonlampi

FI0500172

Haukivesi

Ramsar-kohde. Linnustollisesti tärkeä pesimäalue, muutonaikainen levähdyspaikka sekä ruokailualue

Kirkko-Surnui

FI0500174

Kirkko-Surnui

Linnustollisesti tärkeä pesimäalue, muutonaikainen levähdyspaikka sekä ruokailualue