Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

6.7 Metsätalous

Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella sijaitsevien luokiteltujen pohjavesialueiden pinta-alasta on metsiä ja avoimia kankaita keskimäärin 69 % (CLC 2018). Useilla pohjavesialueilla metsien osuus pinta-alasta ylittää 90 %. Tulevaisuudessa metsätalousalueiden laajuus Etelä-Savossa pysyy nykyisellään tai kasvaa.  Etelä-Savossa metsätalouden aiheuttamat päästöt on arvioitu riskiksi 50 pohjavesialueella.

Metsätalouden toimenpiteistä kunnostusojituksilla, lannoituksilla, uudistushakkuilla, maanmuokkauksilla ja kantojen nostolla on vaikutusta pohjaveden laatuun ja määrään toimenpiteiden jälkeisinä vuosina. Kivennäismaiden uudistushakkuut ja maanmuokkaus voivat lisätä kiintoaines- ja ravinnehuuhtoutumia pohjaveteen ja sen kautta vesistöihin. Etelä-Savossa pintavesiin purkautuvan pohjaveden laatua ja määrää on selvitetty Puruveden lahtialueilla (Uusitalo 2019).

Ojitukset saattavat vaarantaa pohjaveden laadullisen tilan alueilla, joilla pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa ja määrällisen tilan laskemalla pohjaveden pintaa pohjavesimuodostumassa. Tutkimuksissa on havaittu metsänhakkuun aiheuttavan esimerkiksi pohjaveden nitraattipitoisuuden kohoamista. Havaitut nitraattipitoisuudet ovat kohonneet luonnontilaisesta mutta jääneet alle talousveden käyttövaatimusten. Karkearakeisten maalajien alueella pohjaveden pinnankorkeus voi nousta sadeveden imeytymisen ja haihduntaolojen muutosten seurauksena. Uudistushakkuiden aiheuttama huuhtoutuminen vähenee muutamassa vuodessa uuden puuston ja pintakasvillisuuden lisääntymisen ansiosta, ja samalla pintakasvillisuus pidättää typen huuhtoumista. Nykyiset vähemmän pintaa rikkovat maanmuokkausmenetelmät jättävät uudistusalueelle enemmän pintakasvillisuutta. Uudistusaloilla hakkuutähteen kerääminen helpottaa maanmuokkausta, jolloin voidaan käyttää vähemmän maanpintaa rikkovaa menetelmää ja samalla poistetaan ravinteita vapauttavaa hakkuutähdettä. Kannonnoston yhteydessä tehtävässä maanmuokkauksessa maanpintaa rikkoutuu enemmän ja siksi sen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota vesiensuojeluun.

Kunnostusojituksessa käytetään laskeutusaltaita, kaivukatkoja, pintavalutusta, putkipatoja yms. vähentämään maa-ainesten ja ravinteiden liikkumista. Myös pohjavesialueiden ja rantaimeytysalueiden veden laatuun menetelmillä on positiivinen vaikutus.