Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

5.3 Natura 2000 -suojelualueet

Erityisiksi alueiksi on valittu ne Natura 2000 -alueet, joilla on merkittäviä vesiin liittyviä suojeluarvoja. Nämä alueet on sisällytetty vesipuitedirektiivin mukaiseen suojelualueiden rekisteriin, johon on Suomessa valittu luonto- ja lintudirektiivin mukaisia alueita. Luontodirektiivin (92/43/ETY) osalta pääkriteerinä on käytetty vesiluontotyyppien, vesissä esiintyvien lajien sekä vesistä suoraan riippuvaisten luontotyyppien ja lajien esiintymistä alueella. Lintudirektiivin (74/43/ETY) osalta alueiden valinnan pääkriteerinä on ollut vesistä riippuvaisten sekä muuton aikana vesielinympäristöä käyttävien lajien esiintyminen. Alueiden valinnassa on lisäksi huomioitu alueen merkitys kyseisten luontotyyppien ja lajien suojelulle. Valinta on voitu tehdä myös alueella esiintyvien kansallisesti uhanalaisten kalalajien perusteella.

Erityiseksi alueeksi nimeäminen ei tuo uusia juridisia lisäsuojeluvelvoitteita Natura 2000 -alueille. Natura-alueen ottaminen erityisalueiden rekisteriin korostaa kuitenkin alueen merkitystä ja huomioon ottamista vesienhoidon suunnittelussa ja lupaprosesseissa. Luonto- ja lintudirektiivin suojelutavoitteet on myös otettava erityisesti huomioon ympäristötavoitteiden asettamisessa. Rekisteriin liitettäviin Natura-alueisiin liittyy myös toiminnallisen seurannan velvoite, mikäli asetetut ympäristötavoitteet eivät toteudu.

Suomessa valinnassa on lisäksi huomioitu Natura 2000 -alueiden suojelun taustalla olevat kansalliset ja kansainväliset suojeluohjelmat, alueiden maantieteellinen kattavuus, ympäristöpaineet sekä alueiden yhteys pohjavesialueisiin. Suot on rajattu tarkastelun ulkopuolelle lukuun ottamatta vesistöihin tai pohjavesiin suoraan yhteydessä olevia luhtia ja lähdesoita.

Hämeessä erityisalueisiin on valittu Natura 2000 -alueista 16 kpl (taulukko 1).

Taulukko 1. Vesienhoidon suojelualueiden rekisterin Natura 2000 –alueet Hämeessä.

Vesienhoitoalue

Aluekoodi

Natura 2000 -alue

Pääasiallinen perustelu

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

FI0301011

Kalkkistenkoski (Asikkala)

edustava koskikohde; koskikara

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

FI0301016

Urajärvi (Asikkala)

notkea- ja hentonäkinruoho

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

FI0306006

Kutajärven alue (Hollola, Asikkala)

edustava luontaisesti runsasravinteinen järvi; notkea- ja hentonäkinruoho; linnusto

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

FI0306009

Kotajärvi (Hollola)

lapinsirppisammal

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

FI0335003

Päijänne (Padasjoki, Asikkala, Sysmä)

edustava karu kirkasvetinen järvi

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

FI0500012

Kuijärvi - Sonnanen (Heinola)

edustava karu kirkasvetinen järvi

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

FI0404011

Kullaan lähteet (Heinola, Iitti)

edustavat lähteiköt

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

FI0406003

Pyhäjärvi

Iitin lintulahdet Urajärvellä, linnusto, täplälampikorento

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

FI0325001

Evon alue (Lammi, Padasjoki, Asikkala)

pienvedet

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

FI0325002

Ormajärvi-Untulanharju (Lammi)

edustava luontaisesti runsasravinteinen järvi (lähdevaikutus)

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

FI0327003

Maakylän-Räyskälän alue (Loppi, Tammela)

luontotyypit

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

FI0339009

Likolammi (Hämeenlinna)

lapinsirppisammal

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

FI0344001

Liesjärvi (Tammela, Somero)

humuspitoisia lampia ja järviä; isolampisukeltaja

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

FI0344003

Kaukolanharju (Tammela)

edustavia karuja kirkasvetisiä järviä. Pienvedet.

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

FI0303019

Onkilammi-Tunturilammi (Hattula)

luontaisesti runsasravinteisia lampia

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

FI0327007

Kyläntaustanjärvet (Loppi)

isonuijasammal

 

Kartta, jossa on esitetty erityiset alueet eli EU-uimarannat ja vesienhoidon suojelualuerekisterin Natura 2000 -alueet Hämeen ELY-keskuksen toimialueella.

Kuva 8. EU-uimarannat ja vesienhoidon suojelualuerekisterin Natura 2000 -alueet Hämeen ELY-keskuksen toimialueella.

 

Hämeessä kymmenellä Natura 2000 -alueella suojelulliset arvot liittyvät merkittävään pohjavesivaikutukseen tai pienvesiarvoihin (taulukko 2). Näillä alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee 23 pohjavesialuetta.

Taulukko 2. Hämeen Natura 2000 -alueet, joissa pohjavedellä on arvioitu olevan merkittävää vaikutusta alueen luontoarvoihin.

Pohjavesialue ja -luokka

Kunta

NATURA 2000 -alue

Pääasialliset suojeluperusteet

Perlammi (1E)

Vesivehmaankangas (1E)

Asikkala

Asikkalan letot

Arvokas harjuihin liittyvien lähteisten lettoalueiden kokonaisuus.

Kukonkoivu-Hatsina (1E)

Hollola

Kotajärvi

Kotajärvi on harjujen ympäröimä lähteinen ja kirkasvetinen pikkujärvi. Ravinteisuudeltaan lampi on runsaan lähdevaikutuksen takia tavallista rehevämpi. Erittäin uhanalaisen lapinsirppisammaleen (Hamatocaulis lapponicus) kasvupaikka.

Urheiluopisto (1E)

Heinola

Iitti

Kullaan lähteet

Melko luonnontilainen lähteikkö, jonka alueella on muutama harvinaisen iso lähdelampi.

Kuijärvenharju (2E)

Heinola

Kuijärvi-Sonnanen

Alueella on kirkasvetisiä järviä ja harjumuodostumiin liittyviä suppalampia.

Kangasjärvi (2)

Pitkänniemenkangas (1)

Rusthollinkangas (1)

Tullinkangas (2E)

Luutajoki (2)

Hämeenlinna

Padasjoki

Evon alue

Laaja, erämainen metsäalue, jossa on paljon luonnontilaisia pienvesiä.

Hakonummi (1E)

Hämeenlinna

Likolammi

Likolammi on keskiravinteinen, lähdevaikutteinen suppalampi, Erittäin uhanalaisen lapinsirppisammaleen (Hamatocaulis lapponicus) kasvupaikka.

Järvelä (1)

Kärkölä

Koivumäki-Luutasuo

Sirkkosuon alue on harjujen ympäröimä laakea kohosuo. Metsikön keskellä on lähteinen tervaleppäkorpi.

Pernunnummi B (2E)

Loppi

Kyläntaustanjärvet

Alueella on kaksi luonnontilaista ja kirkasvetistä lähdelampea. Isomman lammen rantoja ympäröi nevavyöhyke, jossa on pohjaveden tihkupintoja.

Pernunnummi A (1) Pernunnummi C (1E)

Läyliäinen (1)

Räyskälä (1)

Pitkälammi (2)

Pikku-Punelia (2)

Iso-Malva A (2)

Iso-Malva B (2E)

Iso-Malva C (2)

Loppi

Tammela

Maakylän-Räyskälän alue

Valtakunnallisesti erittäin merkittävä luontotyyppien kokonaisuus. Alueella on mm. edustavaa harjuluontoa, karuja ja kirkasvetisiä harjujärviä sekä suppalampia.

Kaukolannummi (1)

Tammela

Kaukolanharju

Valtakunnallisesti arvokas harjualue, johon sisältyy edustavasti luonnontilaisia pienvesiä.