Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

13.6 Teollisuus

Hämeessä on merkittävää vesistökuormitusta aiheuttavia, ympäristöluvan vaativia teollisuuslaitoksia suhteellisen vähän. Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehdas, Suomen Kuitulevy Oy Heinolan tehdas, Tervakoski Oy (Janakkala) ovat suurimmat fosforikuormittajat.

Fosforin ja typen kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 20.

Taulukko 20. Teollisuuden typpi- ja fosforikuormitus vesistöihin 2017–2018 (VAHTI-järjestelmä).

Teollisuus

 

Vuosi

2017

2018

Keskiarvo

Kokonaisfosfori (kg)

5404

6495

5950

Kokonaistyppi (kg)

81626

98176

89901

 

Teollisuuden kiintoainekuormitus vesistöihin Hämeessä on noin 300 tonnia vuodessa.

Useissa tapauksissa teollisuuden jätevedet johdetaan kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin, mm. Forssassa elintarviketeollisuuden jätevedet.

Teollisuuden vesistökuormitus on nykyisin pienempi aiempaan nähden johtuen teollisuuden prosesseissa tapahtuneista parannuksista, jätevesien puhdistuksen merkittävästä tehostumisesta sekä myös tuotantokapasiteetin muutoksista. Paikoitellen esimerkiksi puunjalostusteollisuuden lähivesissä esiintyy hapenvajausta, ravinnepitoisuuksien kohoamista sekä haitallisia aineita.