Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.1 Vesienhoidon tavoitteet

Vesienhoidon tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttaminen ja turvaaminen. Vesienhoito on osa koko Euroopan laajuista, vesipolitiikan puitedirektiiviin pohjautuvaa työtä. Vesipolitiikan puitedirektiivi on Suomessa toimeenpantu lailla vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja siihen liittyvillä asetuksilla vesienhoitoalueista (1303/2004), vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) ja ympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006). Lisäksi on tarvittavin osin muutettu ympäristönsuojelulakia ja vesilakia. Näillä säädöksillä vesipuitedirektiivin mukainen toiminta on liitetty osaksi suomalaista vesien käyttöön, hoitoon ja suojeluun liittyvää toimintaa, jonka olennaisena perustana on edelleen ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen lupajärjestelmä. 

 

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiset vesienhoidon tavoitteet:
  • Pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene
  • Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila on viimeistään vuoteen 2015 mennessä vähintään hyvä
  • Pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila on vuoteen 2015 mennessä vähintään hyvä
  • Tietyin edellytyksin aikataulusta voidaan poiketa vuoteen 2021 tai 2027
  • Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien ekologien tila on vuoteen 2015 mennessä vähintään niin hyvä kuin näiden vesien muuttunut tila mahdollistaa (ns. "hyvä saavutettavissa oleva tila")
  • Pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan
  • Tulvien ja kuivuuden haitallisia vaikutuksia vähennetään

 

Kaikki valtakunnalliset ohjeet vesienhoidon suunnitteluun liittyen on koottu Vesienhoidon valtakunnalliselle ”Suunnitteluopas” Internet-sivulle:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas