Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.10 Merkittävät hankkeet

Hyvän tilan saavuttamista tai säilyttämistä koskevasta tavoitteesta voidaan tietyin edellytyksin poiketa vesimuodostuman rakenteellista tai hydrologista tilaa tai pohjavesimuodostuman tilaa muuttavan uuden tärkeän hankkeen vuoksi. Samoin voidaan myös muiden tärkeiden hankkeiden vuoksi poiketa erinomaisen tilan säilyttämistavoitteesta. Edellytykset ovat seuraavat (Vesien- ja merenhoitolaki 23§):

  • Hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä, se edistää merkittävästi kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta.
  • Haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin.
  • Tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla.

Kaakkois-Suomessa vireillään olevat, vesistöjen kannalta keskeiset hankkeet on mainittu taulukossa (Taulukko 4). Näiden hankkeiden perusteella ei ole ollut tarvetta tehdä poikkeavia vesistöjen tilatavoitteita.

Taulukko 4. Vesistövaikutusten kannalta keskeisiä vireillä olevia hankkeita.

VHA

Hanke ja vastuutaho

Vaikutusalue, kunta 

Mahdolliset vaikutukset yleisellä tasolla

 

Liikennehankkeet

VHA1

Kutilan kanava

Läntinen Pien-Saimaa, itäosa, Eteläinen Suur- Saimaa.

Vaikutukset ovat työnaikaisia, lähinnä paikallisia ja ajalliselta kestoltaan rajoitettuja. Tavoitteena parantaa veden laatua. Hanke voi aiheuttaa pysyvän pohjaveden pinnan alenemisen luokitellulla pohjavesialueella paikallisesti (käsittely vesilain mukaisessa lupamenettelyssä).

VHA2

Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta

Haminanlahti (Hamina)

YVA-menettelystä on tehty arviointiohjelma ja yhteysviranomainen on antanut lausunnon 2.10.2020.

 

Muut hankkeet

VHA1

Lappeenrannan jätevesien käsittely, Lappeenrannan Lämpövoima Oy

YVAssa tarkasteltu useita purkuvesistöjä
(Lappeenranta)

Ympäristölupahakemus jätetty niin, että purkuvesistönä säilyy Rakkolanjoki, jolloin kysymyksessä ei ole kokonaan uusi hanke.

VHA1

Pönniälänkankaan pohjavedenottohanke, Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Pönniälänkankaan pohjavesialue (Taipalsaari)

Lappeenrannan vedenhankintaan liittyvä YVA -menettely käynnistynyt 24.2.2021. Vaikutusten arviointi (YVA-menettely) kesken.

VHA2

Finnish Battery Chemicals Oy, akkukemikaalitehtaat

Suomenlahden rannikkomuodostumat (Kotka ja Hamina)

Natriumsulfaatin, typen ja metallien päästöt. Vaikutusten arviointi (YVA-menettely) kesken.

VHA2

Selänpään tekopohjavesihanke, Kouvolan Vesi Oy

Selänpää pohjavesialue (Kouvola)

YVA-menettely päättynyt 15.2.2017. Vaikutuksia arvioidaan tarkemmin koeimeytyksillä (vesilain mukainen lupa 27.1.2021), jotka aloitettu loppukesästä 2021. Mahdolliset määrälliseen ja kemialliseen tilaan aiheutuvat vaikutukset selviävät myöhemmin.

Valtakunnallinen ohjeistus poikkeamien käsittelyyn uusien merkittävien hankkeiden osalta: http://www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Suunnitteluopas > Uusien merkittävien hankkeiden käsittely vesienhoitosuunnitelmissa