Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.6 Tulvariskien hallinnan suunnittelun huomioon ottaminen

Tulvariskien hallinnan tavoitteena on arvioida ja tunnistaa tulvariskit sekä estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ihmisten terveydelle, ympäristölle, kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle toiminnalle. Vuonna 2010 voimaan tullut laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) perustuu EU:n tulvadirektiiviin (2007/60/EC), jonka tarkoituksena on yhtenäistää tulvariskien arviointia ja hallintaa jäsenvaltioiden välillä.

Kaakkois-Suomessa on kaksi maa- ja metsätalousministeriön nimeämää merkittävää tulvariskialuetta, Kymijoen alaosa sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalue. Näille alueille on tehty tulvariskien alustava arviointi, laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat. Kymijoen osalta tulvariskien hallintasuunnitelma käsittää koko Kymijoen vesistöalueen. Tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset ja suunnittelutyöhön on nimetty tulvaryhmät, joissa on edustus eri viranomaissektoreilta.

Tulvariskien hallintasuunnitelmat tehdään samanaikaisesti vesienhoidon suunnitelmien päivityksen kanssa. Lainsäädäntö edellyttää tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittamista. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet tulee suunnitella vesienhoidon ympäristötavoitteet huomioiden ja vastaavasti vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida vaikutukset tulvariskien hallintaan. Parhaassa tapauksessa toimenpiteet tukevat toisiaan, mutta äärimmäisessä tapauksessa tulvariskien hallitsemiseksi voidaan joutua poikkeamaan vesienhoidon tavoitteista.

Tulvariskien hallinnan yleisinä tavoitteina ovat tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen sekä tulviin varautumisen edistäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan tulvariskien hallinnan toimenpiteitä, jotka kattavat tulvariskien vähentämisen ja tulvasuojelutoimenpiteet, valmiustoimet sekä toiminnan tulvatilanteessa ja tulvien jälkeen. Toimenpiteiden arvioinnissa ja valinnassa otetaan huomioon vaikutukset tulvariskien vähenemiseen, toimenpiteiden luontovaikutukset ja muut vaikutukset sekä toimenpiteiden toteutettavuus ja kustannukset.

Tulvariskien hallinnasta säädetyn lain mukaan on huolehdittava siitä, että tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet sovitetaan yhteen vesienhoidon toimenpideohjelman ympäristötavoitteiden kanssa. Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden vaikutukset vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen kuvataan osana hallintasuunnitelmaa. Lisäksi hallintasuunnitelmien laatimisen yhteydessä tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA, 200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään ja arvioidaan hallintasuunnitelman ja siinä tarkasteltavien toimenpiteiden toteuttamisen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. Arvioinnin tulokset kuvataan ympäristöselostuksessa, joka esitetään osana hallintasuunnitelmaa.

Vuosiksi 2022-2027 esitetyt tulvariskien hallinnan toimenpiteet ovat pääosin joko neutraaleja tai edistävät vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Erityisesti jätevesien käsittelyn ja johtamisen tulvariskien nykyistä parempaan hallintaan sekä ympäristöluvanvaraisten ja vaarallisia aineita käsittelevien laitosten tulviin varautumisen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet pienentävät riskiä vedenlaadun äkilliselle heikkenemiselle tulvatilanteessa ja näin ollen tukevat osaltaan vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista.

Kymijoen alaosalle esitettävistä toimenpiteistä Korkeakosken yläpuolisen jokiosuuden mahdollisella tulvasuojelullisella perkauksella voi olla paikallisesti negatiivinen vaikutus vesistön tilaan. Tämä toimenpide on vielä suunnitteluvaiheessa ja toimenpiteen toteuttamismahdollisuuksia ja ympäristövaikutuksia tullaan selvittämään tarkemmin. Kymijoen alaosan hyydöntorjuntaan ja sen kehittämiseen liittyvän toimenpiteen toteuttamisesta on arvioitu aiheutuvan lievä paikallinen negatiivinen vaikutus vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseen johtuen hyydöntorjunnan vaatimista räjäytystöistä. Näiden itse vesistössä tehtävien toimenpiteiden lisäksi lievää paikallista vaikutusta vedenlaatuun on arvioitu aiheutuvan Kymijoen alaosalle ja Haminan ja Kotkan rannikkoalueelle mahdollisesti toteutettavista teiden korotuksista ja kiinteistöjen suojaamiseksi toteutettavista tulvapenkereistä, jolloin kyseeseen tulee lähinnä maanrakennustöistä aiheutuva kiintoaineen vähäinen kulkeutuminen vesistöihin.

Jatkoselvitettävänä toimenpiteenä on Haminan ja Kotkan tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetty Haminan Kirkkojärven mahdollista sulkemista väliaikaisella patorakenteella, jolla estettäisiin tulvatilanteessa meriveden nousu Haminan Kirkkojärveen. Tämän toimenpiteen osalta vaikutukset vesienhoidon tavoitteiden kannalta voidaan arvioida vasta tarkemman suunnittelun yhteydessä. Lähtökohta on kuitenkin se, että sellaisia toimenpiteitä, jotka voivat olla ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa ei ole tarpeen toteuttaa Kymijoella eikä Haminan ja Kotkan rannikkoalueella. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet esiteltiin Kaakkois-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmän kokouksessa 11.9.2020.

 Vesienhoidolliset toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa suoraan vesistöihin ja valuma-alueille. Toimenpiteet on suunniteltava siten, että tulville herkkiä toimintoja ja prosesseja ei sijoiteta tulvan vaikutusalueelle. Meriveden nousun aiheuttaman tulvimisen lisäksi toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitava myös vesistötulvat. Toimenpidekohtaisessa tulvariskien arvioinnissa voidaan käyttää apuna tulvakarttoja, määritettyjä suositeltavia rakentamiskorkeuksia sekä muita mm. kaavoituksen yhteydessä annettuja asiantuntijalausuntoja.

Lisätietoa tulvariskien hallinnan suunnittelusta sekä tulvien huomioon ottamisesta löytyy osoitteesta: http://www.ymparisto.fi > Vesi > Tulviin varautuminen.

Tulvariskien hallintasuunnitelmat löytyvät oheisilta Internet-sivuilta: http://www.ymparisto.fi > Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat.