Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

4.4.1 Toimenpiteiden toteuma ja vaikutukset vesien tilaan

Uusille turvetuotantoalueille vesienkäsittelymenetelmää valittaessa otetaan huomioon paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP). Herkimpien vesistöjen osalta BAT-tason puhdistusmenetelmät eivät kuitenkaan välttämättä ole riittäviä. Vesienkäsittelymenetelmä valitaan tapauskohtaisesti kunkin tuotantoalueen olosuhteisiin sopivaksi. Käytännössä valinta tehdään pintavalutuskentän, kasvillisuuskentän ja joskus kemiallisen käsittelyn välillä. Uutta turvetuotantoa ei tule käynnistää, ellei joku edellä mainituista vesienkäsittelymenetelmistä ole käytettävissä. Tuotantoa ei myöskään tulisi laajentaa, mikäli paikalla käytössä oleva vesiensuojelumenetelmä ei toimi. Menetelmän valinta määräytyy paikallisten olosuhteiden ja jäljellä olevan tuotantoajan mukaan, mutta kemikalointia ei enää pidetä kannatettavana vesiensuojelumenetelmänä siitä aiheutuvien happamuuspiikkien vuoksi. Turvetuottajat ottavat uusia vesiensuojelumenetelmiä yleensä käyttöön silloin, kun ne on luvissa määrätty.

Turvetuotannon vesiensuojelussa tärkeintä on sijainninohjaus. Turvetuotannon kannalta kriittisiä vesistöjä ovat varsinkin pitkäviipymäiset eli hitaan veden vaihtuvuuden omaavat vesistöt ja karut latvavesistöt, joita on erityisesti Salpausselkien pohjoispuolisilla alueilla. Myös vedenhankintavesistöt ja vaelluskalavedet ovat herkkiä kuormituksen vaikutuksille (Valtakunnallinen päivittyvä lohikalakanta-aineisto: https://ely.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=9cfa23e60be64398bbb80e5f5385b6d6). Turvetuotannon kannalta kriittiset vesistöt ovat ekologiselta tilaltaan useimmiten erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Kaakkois-Suomen turvetuotannon kuivatusvesillä kuormitetut vesistöt on esitetty kartassa (Kuva 56) Tavoitteena on edelleen, ettei uutta turvetuotantoa sijoiteta ensisijaisesti herkimpien vesistöjen valuma-alueille ja että lupakäsittelyssä tulee ottaa huomioon vesistön herkkyys ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormalle.

Vaikka tuotantoalueilla on otettu käyttöön tehokkaampia vesiensuojelumenetelmiä, voivat sääolosuhteet vaikuttaa merkittävästi kuormitukseen. Kokonaisuudessa turvetuotannon vesistövaikutuksissa ei arvioida tapahtuneen suurta muutosta suunnittelukaudella.

 

Alla olevassa taulukossa on kooste Kaakkois-Suomen turvetuotantoalueista ja purkuvesistöistä (Taulukko 24).

Taulukko 24. Kaakkois-Suomen turvetuotantoalueet. Lisäksi alueella on kolme alle 10 ha aluetta, jotka hakevat lupaa (Miehikkälä, Savitaipale, Kouvola) ja kolme aluetta, joilla jatketaan kotitarveottoa (Kouvola).

Kunta

Tuotantoalue/

tuottaja

Tuotantopinta-ala,

ha + haettu lisäala

Ympäristö-

lupa

Tärkeimmät vesiensuojelu-

ratkaisut

Purkuvesistö


 

Vuoksen vesienhoitoalue


 

Lappeen-ranta

Höytiönsuo /

Vapo Oy

90

Lupa-

käsittelyssä

Uudessa hakemuksessa pintavalutuskenttä

Leppäsjoki, Suokumaanjoki, Suokumaanjärvi


 

 

Konnunsuo /

Vapo Oy

Lopettanut 2020

on

Laskeutusallas ja
kosteikko

Soskuanjoki

 

Lampsansuo /

Vapo Oy

84,5 (lupa), tuotannossa

65,3, valmistelussa 11,5

on

Pintavalutuskenttä

Vilajoen yläosa, Korppinen

 

Huuhansuo /

Vapo Oy

Lopettanut 2019

ei

Pintavalutuskenttä

Urpalanjoen

yläosa

Luumäki

Kurannon-

Lehtisaarensuo/

Jussila Power Oy

24, josta tuotannossa 17, kunnostuksessa 7

on

 

Pintavalutuskenttä

Urpalanjoen

yläosa


 

 

Juvainsaarensuo/

Jussila Power Oy

27,5 josta koko ala tuotannossa

on

Kasvillisuuskenttä

Urpalanjoen

yläosa

 

Juvainsaarensuo/

Vapo Oy

62,9 (lupa), tuotannossa

54,8, valmistelussa 1,9

on

kemiallinen käsittely (roudaton aika) + Hernemaansuon

osiolla PVK

Urpalanjoen yläosa, + Hernemaansuo Virojoen yläosa

 

Läntinen Suurisuo/

Vapo Oy

40

on

Kemiallinen käsittely

Urpalanjoen

yläosa

 

Säkkisuo/Vapo Oy

39

on

Laskeutusallas ja
virtaamansäätö, pintavalutuskenttä

tulossa.

Urpalanjoen

yläosa

 

Nokeissuo,

Neova Oy

247, josta tuotannossa

189

on

Ympärivuotinen kemikalointi

Härkkimenoja-Kuuppaanjoki-Matalajärvi-Tuohtiainen

Ruokolahti

Kesselilänsuo/

Vapo Oy

109,7 (lupa) tuotannossa

92,7

on

Pintavalutuskenttä

Torsajoki, Torsa


 

Ruokolahti

Oritsuo/Vapo Oy

Lopettanut 2020

on

Pintavalutuskenttä

Mustajoki, Iso Tervalampi, Pieni Tervalampi, Sarajärvi,

Sarajoki, Torsa


 

Savitaipale

Kiihansuo /

Vapo Oy

74

on

Pintavalutuskenttä

Mustaoja,

Saimaa

Lavikanlahti


 

Taipalsaari

Suursuo/

Vapo Oy

400 (lupa), tuotannossa

349, levossa 20

on

Kemikalointi (ympärivuotinen)

Halilanoja, Saimaa Maavesi ja Kaijansuonlampi, eteläinen  Suur-Saimaa


 

 

Vehkataipaleensuo/

Vapo Oy

67 (lupa), tuotannossa

60

on

Ruokohelpikenttä

Itäinen

Pien-Saimaa

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue


 

 

Kouvola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kankaanniemen-suot/

PJ-Turve Oy

116, josta tuotannossa n.107 ha

on

Ympärivuotinen pintavalutuskenttä ja kemikalointi

Summanjoen yläosa, Sanijärvi


 

 

Saaransuo /Vapo Oy

47

on

Ympärivuotinen pintavalutuskenttä

Summanjoen yläosa, Sanijärvi

 

Karhunsuo / Vapo Oy

244 (lupa), tuotannossa 218, levossa 8

on

Pintavalutuskenttä

Enäjärvi

 

Haukkasuo / Vapo Oy

Lopettanut 2020

on

Kemiallinen käsittely

Kiikunjoki, Saveronjoki, Sippolanjoki, Summanjoki

 

Haukkasuon luoteisosa /

Petri Liljander

84, josta tuotannossa 60,6 ja tuotantokunnoss mutta ei tuotannossa 12,5

on

Pintavalutuskenttä x 2

Sorsajoki-

Kymijoki

Kiikunjoki

 

Kiikunsuo W ja Kiikunsuo / Raussin Energia

Oy

164, josta tuotannossa 132

on

Kemikalointi x 2

Kiikunjoki, Saveronjoki, Sippolanjoki, Summanjoki

 

Haukkasuo pohjoinen/

Jussila Power

39

on

Kasvillisuuskenttä

 

 

Haukkasuo keskiosa/Jussila Power

60

on

Kasvillisuuskenttä

 

 

Haapahaikulansuo-

Harjunsuo / Valkealan

Turve Oy ja Realhillbus Oy

57+86 Haapahaikulassa tuotannossa 10, jälkikäytössä 12 jsekä 20 tuotannossa 5 jälkikäytössä. Harjunsuolla 86 tuotannossa (osa pinta-aloista on auma-aluetta)

on

Kemikalointi,

pintavalutus, kasvillisuuskenttä/

allas

Sorsajoki, (Kymijoki)

 

Lakiasuo/ 

Vapo Oy

Lopettanut 2020

on

Kasvillisuuskenttä

Haukijoki –

Pieni-Murtonen, Penttilänjoki - Suuri-Murtonen -  Hangasjärvi

 

Juha Tapolan Harjunsuo

13

on

Kasvillisuuskentät (kesä), sarkaojarakenteet (talvi)

Sorsajoki (Kymijoki)

 

Vehkaojansuo / Vapo Oy

65,9 (lupa), tuotannossa 62

on

Laskeutualtaat ja pintavalutuskenttä.

Uronjoki – Nummenjoki - Salminlahti

 

Vuotavaistensuo / Juha Perätalo

Lopettanut 2020

on

Pintavalutuskenttä kesä, laskeutusalla talvi

Sorsajoki (Kymijoki)

 

Laihalamminsuo /

Arvoturve Oy

37

on 

Pintavalutuskenttä

Vallinoja – Niepsaarenoja – Siltaoja –

Kilonoja –

Kosjärvi (Sippolanjoki)

 

Sikasalonsuo

(PJ Turve Oy)

89, tuotannossa 88

on

Pintavalutuskenttä

Saittaranjärvi – Kosenoja -Saveronjoki, Silmunjoki-Sippolanjoki

 

Koukkuhuhdansuo /

PJ Turve

13

on

Kemikalointi

 

Luumäki

Leppisuo/ 

Vapo Oy

Lopettanut 2020

 

on

Kemikalointi (roudaton

aika)

Suokasjoki-Suokaslampi – Kesuslampi –

Ala-Kivijärvi


 

Hamina

Ratasuo /

Utin turve Oy

36, josta tuotannossa 30, poistunut 2 ja muu  4.

on

Kasvillisuuskenttä

Mustaoja,

Virojoen yläosa


 

Kotka

Torvmossen /

Vapo Oy

40,2 (lupa), tuotannossa 39

on

Kosteikko/

pintavalutuskenttä

Kymijoki


 

Virolahti

Huosiossuon

turvetuotantoalue/

Kotkan Energia Oy

63, tuotannossa 50, tuotantokunnossa, mutta ei tuotannossa 13 ha

 

Ympärivuotinen pintavalutus

 

Loviisa

Dragmossen, turvetuotantoalue/

Neova Oy

122,5 ha,123 ha tuotannossa ja 0,5 ja tuotantokunnossa mutta ei tuotannossa.

on

Ympärivuotinen pintavalutus

Kymijoki

Loviisa

Muurainsuo

63,5 ha, 59,2 ha tuotannossa, 0,8 ha tuotantokunnossa mutta ei tuotannossa

on

Ympärivuotinen pintavalutus

Kymijoki

Pyhtää

Valkiajärvensuo,

Neova Oy

ympäristöluvan mukainen pinta-ala 75 ha, tuotannossa v. 2020 49,5 ha

 

ympärivuotinen kemikalointi

Karjasuonviepä-Brunamossa-bäcken-Birilsbäcken-Myllykylänpuro-Siltakylänjoki-Siltakylänlahti (Suomenlahti) 

Kartta, jossa esitetään vesimuodostumat, joihin kohdistuu turvetuotannon kuivatusvesiä.

Kuva 56. Vesimuodostumat, joihin kohdistuu turvetuotannon kuivatusvesiä.