Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

6.2 Pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistaminen ja riskialueeksi nimeäminen

Pohjavesialueille (1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokka sekä I- ja II- luokka) on tehty ihmistoiminnasta aiheutuvien paineiden tunnistaminen pisteyttämällä pohjavesialuekohtaisesti eri sektorikohtaisten toimintojen aiheuttamat riskit ja arvioimalla kokonaisriski alueelle. Kolmatta suunnittelukautta varten riskialueiksi nimetyt pohjavesimuodostumat on tarkistettu ja tilaa heikentävien tekijöiden osalta on päivitetty riskipisteytys.

Määrällisen tilan osalta riskialueiksi ( Kuva 72,  Kuva 73) on nimetty ne pohjavesimuodostumat, joissa ihmistoiminnan aiheuttama muutos pohjaveden pinnan tasossa aiheuttaa paineita määrällisen tilan kannalta. Tietyissä tapauksissa tämä voi tarkoittaa myös pohjaveden pinnan nousua, jos sen seurauksena haitta-aineita pääsee pohjaveteen.

Kemiallisen tilan osalta pohjavesialue on nimetty riskialueeksi ( Kuva 72,  Kuva 73), mikäli:

  1. Pohjavesimuodostuman veden laadussa (vuosikeskiarvot) on todettu pohjaveden ympäristönlaatunormien (1040/2006, 341/2009) ylityksiä yhdessä tai useammassa havaintopisteessä.
  2. Pohjavesimuodostuman veden laadussa on todettu paikalliseen luonnontilaan nähden kohonneita pitoisuuksia sellaisia aineita, jotka esiintyvät pohjavedessä sekä luontaisesti että ihmistoiminnan seurauksena ja pitoisuuksissa on nähtävissä nouseva trendi.
  3. Pohjavesimuodostumat, joissa on todettu ihmistoiminnasta peräisin olevia keinotekoisia orgaanisia yhdisteitä (pitoisuus ylittää määritysrajan). Epäorgaanisten aineiden osalta muodostuma on nimetty riskialueeksi, kun pitoisuus pohjavedessä ylittää ohjeellisena arviointiperusteena käytettävän pitoisuuden ja kun nitraattipitoisuus on yli 15 mg/l.
  4. Pohjavesimuodostuman veden laadussa on todettu kasvinsuojeluainepitoisuuksia (ympäristönlaatunormit alittavinakin pitoisuuksina) useasta eri havaintopaikasta tai toistuvasti yhdestä havaintopaikasta.
  5. Pohjavesimuodostumat, joissa on todettu sellaisten aineiden pitoisuuksia, jotka ei luonnontilaisessa pohjavedessä esiinny eikä näille ole erikseen annettu ympäristönlaatunormeja vesienhoitoasetuksen liitteessä.

Lisäksi riskialueiksi on voitu harkinnan perusteella nimetä sellaisia pohjavesimuodostumia, joiden veden laadusta ei ole pitoisuushavaintoja, mutta joilla on niin paljon ja niin merkittäviä riskitekijöitä, että on ilmeistä, että muodostuman tilatavoitteiden saavuttaminen on uhattuna tai muodostuman pohjaveden tila ei mahdollisesti ole tarkasteluhetkelläkään hyvä.

Selvityskohteiksi on nimetty sellaiset pohjavesimuodostumat, joiden pohjaveden laadusta ei ole ollut riittävää tietoa todentamaan kyseisen alueen ihmistoimintojen vaikutusta. Näiden muodostumien pohjaveden laadun selvittäminen on tarpeen.

Valtakunnallinen ohje pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistamiseen ja riskialueiksi nimeämiseen löytyy oheiselta internetsivuilta: http://www.ymparisto.fi/ > Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Suunnitteluopas > Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen pohjavesissä. Vesienhoidon suunnittelu 2022-2027.  

Kaakkois-Suomessa riskialueeksi on nimetty yhteensä 42 pohjavesialuetta ja selvityskohteeksi 7 pohjavesialuetta (Taulukko 35,  Kuva 72 ja liite 13).  Riskipohjavesialueiden ja selvityskohteiden määrä on pysynyt samalla tasolla kuin toisella vesienhoitokaudella. Pääasiassa riskipohjavesialueina ja/tai selvityskohteina ovat pysyneet samat pohjavesialueet kuin toisellakin vesienhoitokaudella. Joitakin muutoksia riskialueesta selvityskohteeksi ja toisin päin on tapahtunut. Myös pohjavesialueiden tarkistamisen myötä tehdyt rajausmuutokset ovat voineet laajentaa/muuttaa aiempaa riskialuetta/selvityskohdetta. Kolmannelle vesienhoitokaudelle uusina riskipohjavesialueina/selvityskohteina nousee Kouvolan Marinkylän ja Miehikkälän Pellinkankaan pohjavesialueet, jotka molemmat on nimetty selvityskohteiksi pohjavesialueilta havaittujen ihmistoiminnasta peräisin olevien haitta-aineiden vuoksi. Pohjavesialueilta kuitenkin tarvitaan vielä lisätietoja haitta-aineiden esiintyvyydestä pohjavesialueella.

Taulukko 35. Kaakkois-Suomen pohjavesialueiden riskialueet, pääasialliset tilaa heikentävät aineet ja pitoisuusmuutokset. (↗ = nouseva, ↘ = laskeva, ↔ = ei arvioitavissa/pitoisuudet samalla tasolla)

Vesien-
hoito-alue

Kunta

Pohjavesialue

Noseva/
laskeva
pitoisuus

Tilaa heikentävät aineet

Maksimipitoisuus (vuosikeskiarvo)

Ympäristön-
laatunormi

VHA 1

Imatra

Korvenkanta A

VOC-yhdisteet (klooratut
hiilivedyt):

- trikloorieteeni
- 1,2-dikloorieteeni
Torjunta-aineet
- mekoproppi+mekoproppi-p

- atratsiini
- BAM (2,6-diklooribentsoamidi)
- DEA
- DEDIA
- DIA
- Heksatsinoni
- Isoksabeeni
- Klopyralidi
- Propatsiini
- Propikonatsoli
- Simatsiini
- Terbutylatsiini
- Terbytylatsiini, -desetyyli
- bromasiili, diuroni, metamitro-nidesamino
NO3585 µg/l (v.2016)
140  µg/l (v.2011)

0,011 µg/l (v.2016)
1,8 µg/l (v.2016)
0,9 µg/l  (v.2017)
0,59 µg/l (v.2016)
0,23 µg/l (v.2017)
0,17 µg/l (v.2016)
0,91 µg/l (v.2017)
0,39 µg/l (v.2016)
0,078 µg/l (v.2016)
0,064 µg/l (v.2016)
0,025 µg/l (v.2016)
0,070 µg/l (v.2017)
1,5 µg/l (v.2017)
0,95 µg/l (v.2016)
hav. < lab.määrit.rajan

34 mg/l (v. 2017)5 µg/l
25 µg/l
0,1 µg/l (yht.0,5 µg/l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 mg/l (ohj.15 mg/l)

VHA 1

Imatra

TeppanalaMetallit:
- Cr
- Cu
- Zn
- Pb
NO3
AOX


15 µg/l (v.2012)
160 µg/l (v.2016)
340 µg/l (v.2015)
33 µg/l (v.2016)
55 mg/l (v.2016)
30 µg/l (v.2015)


10 µg/l
20 µg/l
60 µg/l
5 µg/l
50 mg/l (ohj.15 mg/l)
-

VHA 1

Imatra

Vesioronkangas 

Öljyhiilivedyt (C10-C40)
NH4-N
NO3
Cl
Metallit:

- Zn
- As
Torjunta-aineet (havaittu)
- BAM
- dinoterb
VOC-yhdisteet (havaittu)
- trikloorieteeni

AOX

190 µg/l (v.2016)
7,6 mg/l (v.2012)
12 mg/l (v.2010)
37,5 mg/l (v.2013)

570 µg/l (v.2014)
14 µg/l (v.2019)

30 µg/l (v.2020)

50 µg/l
0,25 mg/l
50 mg/l (ohj.15 mg/l)
25 mg/l

60 µg/l
5 µg/l
0,1 µg/l (yht. 0,5 µg/l)5 µg/l
-

VHA 1

Lappeenranta

Hanhikemppi

SO4

120 mg/l (v.2018)

150 mg/l

VHA 1

Lappeenranta

Huhtiniemi A

↘ ja ↗

Cl
NO3
VOC-yhdisteet (oxygenaatit)
- MTBE

- ETBE
- TAEE
Öljyhiilivedyt (C21-C40)

160 mg/l (v.2014)
9,8 mg/l (v.2018)

12 µg/l (v.2012)
18 µg/l (v.2012)
8 µg/l (v.2012)
120 µg/l (v.2012)

25 mg/l
50 mg/l (ohj.15 mg/l)

7,5 µg/l
-
-
50 µg/l (C10-C40)

VHA 1

Lappeenranta

Joutsenon-
kangas A↘ ja ↗↘ ja ↗

VOC-yhdisteet (klooratut
hiilivedyt):

- tetrakloorieteeni

- bentseeni
Torjunta-aineet:
- atratsiini
- DEA
- DEDIA
- DIA
- bromasiili
- heksatsinoni
- terbutylatsiini
- terbytylatsiini, -desetyyli
- simatsiini
- linuroni
- BAM
- DEET
Cl

MTBE
Metallit:
- Pb

- Co
- Cr
- Cu
- Ni
- Zn

- As

- Cd1500 µg/l (v.2016)
0,825 µg/l (v.2018)


1,5 µg/l (v.2014)
3,0 µg/l (v.2015)
0,71 µg/l (v.2015)
0,09 µg/l (v.2014)
0,10 µg/l (v.2014)
0,77 µg/l (v.2013)
0,61 µg/l (v.2012)
0,15 µg/l (v.2014)
0,03 µg/l (v.2014)
0,2 µg/l (v.2012)
0,012 µg/l l (v.2016)
0,008 µg/l (v.2019)
120 mg/l (v.2017)
12 µg/l (v.2014)


26,5 µg/l (v.2016)
30,83 µg/l (v.2016)
930 µg/l (v.2016)
120 µg/l (v.2016)
88 µg/l (v.2016)
160 µg/l (v.2017)

8,90 µg/l (v.2015)

0,55 µg/l (v.2016)5 µg/l

0,5 µg/l
0,1 µg/l (yht. 0,5 µg/l)
25 mg/l
7,5 mg/l


5 µg/l
2 µg/l
10 µg/l
20 µg/l
10 µg/l
60 µg/l

5 µg/l

0,4 µg/l

VHA 1

Lappeenranta

Konnunkangas

NO3

35 mg/l (v.2018)

50 mg/l (ohj.15 mg/l)

VHA 1

Lappeenranta

Lappeenrannan
meijeri


Öljyhiilivedyt (C10-C40)
VOC-yhdisteet (havaittu)

90 µg/l (v.2009)

50 µg/l

VHA 1

Lappeenranta

Leppäsmäki

NO3

19 mg/l (v.2017)

50 mg/l (ohj.15 mg/l)

VHA 1

Lappeenranta

Tiuruniemi↘ ja ↗

Öljyhiilivedyt (C10-C40)
VOC-yhdisteet (oxygenaatit):
- MTBE

AOX
NH4
NO3
Cl
Torjunta-aineet:
- 4-kloori-2-metyylifenoli

- 2,4 DDT, 4,4 DDE, 4,4 DDT
- DEDIA
- DEET
Metallit
- Co

- Ni
- As

4 000 µg/l (v.2015)

12 µg/l (v.2010)
130 µg/l (v.2020)
19 mg/l (v.2016)
41 mg/l (v.2011)
57 mg/l (v.2013)

0,13 µg/l (v.2010)
0,005 µg/l (v.2016)
0,06 µg/l (v.2010)
0,011 µg/l (v.2019)

6,1 µg/l (v.2017)
86 µg/l (v.2017)
5,1 µg/l (v.2017)

50 µg/l

7,5 µg/l
-
0,2 mg/l
50 mg/l (ohj.15 mg/l)
25 mg/l
0,1 µg/l (yht. 0,5 µg/l)

2 µg/l
10 µg/l
5 µg/l

VHA 1

Lappeenranta

Ukonhauta

↘ ja ↗


Cl
Metallit:

- Zn
Torjunta-aineet (havaittu)
- mekoproppi+mekokroppi-p
- 2,4-dikloorifenoli
- 4-kloori-2-metyylifenoli

6900 mg/l (v.2018)

67 µg/l (v.2012)

0,02 µg/l (v.2013)
0,01 µg/l(v.2013)

25 mg/l

60 µg/l
0,1 µg/l (yht. 0,5 µg/l)

VHA 1

Luumäki

Kaunisranta

Cl

320 mg/l (v.2013)

25 mg/l

VHA 1

Luumäki

Taavetti

↘ ja ↗

Cl
Torjunta-aineet
- Atratsiini

- DEA
- Terbutylatsiini

340 mg/l (v.2017)

0,091 µg/l (v.2016)
0,017 µg/l (v.2016)
0,043 µg/l (v.2016)

25 mg/l
0,1 µg/l (yht. 0,5 µg/l)

VHA 1

Luumäki

Uro

Cl

NO3

340 mg/l (v.2020)

66 mg/l (v.2017)

25 mg/l

50 mg/l (ohj.15 mg/l)

VHA 1

Parikkala

Likolampi A

↘  ja ↗
 

 

 

 

 

 

Cl
Kloorifenolit
- monokloorifenolit

- dikloorifenolit
- tri-, tetra- ja pentakloorifenoli
Dioksiinit ja furaanit
- 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF
Okta CDF
VOC-yhdisteet (oxygenaatit) (havaittu)
- MTBE

- TAME
- ETBE

Metallit

- Cr

- Co

180  mg/l (v.2019)

73 µg/l (v.2017)
582 µg/l (v.2017)
8 667 µg/l (v.2017)

1400 µg/l (v.2019)
1700 µg/l (v.2019)


2,6 µg/l (v.2018)
1,2 µg/l (v.2018)
0,2 µg/l (v.2018)

 

13 µg/l (v.2014)

6,2 µg/l (v.2014)

25 mg/l

0,05 µg/l
2,7 µg/l
5 µg/l

-
-


7,5 µg/l
60 µg/l

 

 

10 µg/l

2 µg/l

VHA 1

Parikkala

Simpele

NO3

19 mg/l (v.2012)

50 mg/l (ohj.15 mg/l)

VHA 1

Rautjärvi

Laikko


 

Cl
PAH-yhdisteet (havaittu)
- naftaleeni

Öljyhiilivedyt (havaittu)

VOC-yhdisteet (havaittu)

28 mg/l (v.2018)

0,018 µg/l (v.2018)

25 mg/l

1,3 µg/l

VHA 1

Rautjärvi

Änkilä

NO3

54 mg/l (v.2017)

50 mg/l (ohj.15 mg/l)

VHA 1

Savitaipale

Selkäkangas (ent. Ukonkuoppa)
Cl
VOC-yhdisteet (oxygenaatit):
- MTBE

- TAME
Metallit
- Cd

- Ni
- Zn

3233 mg/l (v.2015)

25  µg/l (v.2015)
9,5  µg/l (v.2015)

2,2 µg/l (v.2019)
12 µg/l (v.2019)
88 µg/l (v.2019)

25 mg/l

7,5 µg/l
60 µg/l

0,4 µg/l
10 µg/
60 µg/l

VHA 1

Taipalsaari

Pönniälän-

kangas

 

 

 

 

 

 

 

 

Räjähdysaineet (havaittu)
- RDX

- HMX
- TNT
- 4-AT
- TNB
Metallit
- Co
- Ni
- Cu
Öljyhiilivedyt (C10-C40)
VOC-yhdisteet (oxygenaatit)(havaittu)
- MTBE

- TAME


12 µg/l (v.2019)
4 µg/l (v.2017)
1,3 µg/l (v.2014)
3,0 µg/l (v.2017)
2,0 µg/l (v.2017)

4,3 µg/l (v.2013)
22 µg/l (v.2017)
52 µg/l (v.2015)
60 µg/l (v.2018)


0,12 µg/l (v.2018)
0,064 µg/l (v.2018)


16 µg/l (ehdotettu)
440 µg/l (ehdotettu)
6 µg/l (ehdotettu)2 µg/l
10 µg/l
20 µg/l
50 µg/l


7,5 µg/l
60 µg/l

VHA 2

Hamina

Husula

Cl

76 mg/l (v.2018)

25 mg/l

VHA 2

Hamina

Neuvoton

Cl

41,3 mg/l (v.2014)

25 mg/l

VHA 2

Hamina

Ruissalo

↘  ja ↗

Cl

82 mg/l (v.2016)

25 mg/l

VHA 2

Kouvola

Elimäen
kirkonkylä


VOC-yhdisteet (klooratut
hiilivedyt):

- dikloorimetaani
Metallit:
- Zn
NO3
Torjunta-aineet (havaittu)
- atratsiini

- DEA
- DEDIA
- DIA
- simatsiini
- BAM
Öljyhiilivedyt (C10-C40) (havaittu)12 µg/l (v.2011)

89 µg/l (v.2011)
18 mg/l (v.2016)

0,01 ug/l (v.2016)

0,03 µg/l (v.2016)
0,04 µg/l (v.2016)
0,03 µg/l (v.2016)
0,01 µg/l (v.2012)10 µg/l

60 µg/l
50 mg/l (ohj.15 mg/l)
0,1 µg/l (yht. 0,5 µg/l)


50 µg/l

VHA 2

Kouvola

Harjunmäki-
Korkiaharju


Metallit:
- Co


7,7 µg/l (v.2014)


2 µg/l

VHA 2

Kouvola

Huuhkajavuori

↘ ja ↗

SO4
Cl
U

384 mg/l (v.2017)
26 mg/l (v.2012)
45,5 µg/l (v.2017)

150 mg/l
25 mg/l
30 µg/l (talousv.laatuvaat.)

VHA 2

Kouvola

Kaipiainen

↘ ja ↗Torjunta-aineet:
- atratsiini
- DEA
- DEDIA
- DIA
- bromasiili
- heksatsinoni
- BAM
NO3
NH4
akryyliamidi
akryylinitriili
styreeni
1,1,1-trikloorietaani
1,1-dikloorieteeni
dikloorimetaani
etyylibentseeni
ksyleenit
Cl

PAH-yhdisteet (havaittu)
- antraseeni

- naftaleeni
- asenafteeni
- fenantreeni
- fluoreeni
Metallit
- Co
- As

yht.3,95 µg/l(v.2018)
3,1 µg/l (v.2018)
0,18 µg/l (v.2015)
0,62 µg/l (v.2015)
0,52 µg/l (v.2017)
1,5 µg/l (v.2016)
0,15 µg/l (v.2015)
0 ,12µg/l (v.2016)
81 mg/l (v.2017)
31 mg/l (v.2016)
26 000 µg/l (v.2011)
26 033 µg/l (v.2011)
4600 µg/l (v.2012)
560 µg/l (v.2011)
190 µg/l (v.2018)
52 µg/l (v.2016)
3,5 µg (v.2012)
7,7 µg/l (v.2011)
120 mg/l (v.2017)2,5 µg/l (v.2014)
19 µg/l (v.2014)

0,1 µg/l (yht. 0,5 µg/l)50 mg/l (ohj.15 mg/l)
0,25 mg/l10 µg/l
25 mg/l2,0 µg/l
5,0 µg/l

VHA 2

Kouvola

Multamäki
Torjunta-aineet (havaittu)
- mekokroppi+mekokroppi-p

- DEET
N03


0,03 µg/l (v.2015)
0,006 µg (v.2017)
39 mg/l (v.2017)

0,1 µg/l (yht. 0,5 µg/l)


50 mg/l (ohj.15 mg/l)

VHA 2

Kouvola

Nappa

Cl (sähk.joht.)

31,4 mS/m (2014)

-

VHA 2

Kouvola

PohjankorpiVOC-yhdisteet (klooratut
hiilivedyt):

- tetrakloorieteeni721 µg/l (v.2019)5 µg/l

VHA 2

Kouvola

Ruhmaanharju

↘ ja ↗

Cl

Co
MTBE (havaittu)

180 mg/l (v.2016)

15 µg/l (v.2014)

1 µg/l (v.2014)

25 mg/l
2 µg/l

7,5 µg/l

VHA 2

Kouvola

SelänpääTorjunta-aineet:
- BAM

- heksatsinoni
Metallit:

- Cu
- Pb
Öljyhiilivedyt (C10-C40) (havaittu)


0,11 µg/l (v.2014)
0,14 µg/l (v.2014)

28 µg/l (v.2011)
5,9 µg/l (v.2011)

0,1 µg/l (yht. 0,5 µg/l)20 µg/l
5 µg/l
50 µg/l

VHA 2

Kouvola

Tornionmäki

↘ ja ↗
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl
VOC-yhdisteet (aromaattiset + oxygenaatit):

- bentseeni
- tolueeni
- etyylibentseeni
- ksyleenit
- MTBE
- TAME
PAH-yhdisteet:
- naftaleeni (havaittu)
Öljyhiilivedyt (C10-C40)
NO3
Torjunta-aineet:
- BAM
- bromasiili
- DIA
- DEDIA
- DEET
- heksatsinoni
- simatsiini
Lääkeaineet
- flukonatsoli (havaittu)

- valsartaani (havaittu)
Halogenoidut aromaattiset hiilivedyt
- trikloorifluorimetaani (CFC-11)

160 mg/l (v.2016)


26 750 µg/l (v.2012)
52 500 µg/l (v.2012)
7 917 µg/l (v.2012)
33 750 µg/l (v.2012)
461 111 µg/l(v.2013)
1 200 µg/l (v.2020)


3912 µg/l (v.2014)
71 mg/l (v.2019)

0,044 µg/l (v.2019)
1,7 µg/l (v.2017)
0,14 µg/l (v.2015)
0,18 µg/l (v.2015)
0,53 µg/l (v.2016)
0,92 µg/l (v.2017)
0,035 µg/l (v.2015)

238 µg/l (v.2019)

25 mg/l


0,5 µg/l
12 µg/l
1 µg/l
10 µg/l
7,5 µg/l
60 µg/l

1,3 µg/l
50 µg/l
50 mg/l (ohj.15 mg/l)
0,1 µg/l (yht. 0,5 µg/l)-
-

VHA 2

Kouvola

Tuohikotti
Cl
NO3
VOC-yhdisteet (oxygenaatit):

-MTBE (havaittu)

42 mg/l (v.2012)
15 mg/l (v.2017)

25 mg/l
50 mg/l (ohj.15 mg/l)

7,5 µg/l

VHA 2

Kouvola

Utti


↘ ja ↗


Cl
NO3
Öljyhiilivedyt (C10-C40)

VOC-yhdisteet (oxygenaatit):
- MTBE (havaittu)
- TAME (havaittu)

400 mg/l (v.2015)
56 mg/l (v.2013)
2200 µg/l (v.2011)

25 mg/l
50 mg/l (ohj.15 mg/l)
50 µg/l

7,5 µg/l
60 µg/l

VHA 2

Kouvola

Virtasenharju

NO3

20,7 mg/l (v.2012)

50 mg/l (ohj.15 mg/l)

VHA 2

Lappeenranta

KärkiÖljyhiilivedyt (C10-C40)
Cl
NH4+

775 µg/l (v.2014)
110 mg/l (v.2017)
0,26 µg/l (v.2017)

50 µg/l
25 µg/l
0,25 mg/l

VHA 1

Lappeenranta

Palanutkangas

Öljyhiilivedyt (C10-C40)
NO3
Metallit:

- Cu
Cl

450 µg/l (v.2011)
21 mg/l (v.2012)

69 µg/l (v.2011)
35 mg/l (v.2019)

50 µg/l
50 mg/l (ohj.15 mg/l)

20 µg/l
25 mg/l

VHA 2

Lemi

Vuolteen-
lampi

NO3

23 mg/l (v.2012)

50 mg/l (ohj.15 mg/l)

VHA 2

Luumäki

Rantsilanmäki


Cl
Aromaattiset hiilivedyt
- Bentseeni

- Tolueeni
- Etyylibentseeni
- Ksyleenit
Oxygenaatit:

- MTBE
- TAME
NO3
Metallit:
- Cd

- Cr
- Cu
- Pb
- Ni
- Zn
- As

310 mg/l (v.2019)

481 µg/l (v.2015)
32 µg/l (v.2015)
10 µg/l (v.2015)
125 µg/l (v.2015)

6000 µg/l (v.2018)
3250 µg/l (v.2018)
600 mg/l (v.2013)

0,8 µg/l (v.2015)
69 µg/l (v.2015)
72 µg/l (v.2015)
76 µg/l (v.2015)
29 µg/l (v.2015)
310 µg/l (v.2015)
55 µg/l (v.2015)

25 mg/l

0,5 µg/l
12 µg/l
1 µg/l
10 µg/l

7,5 µg/l
60 µg/l
50 mg/l (ohj.15 mg/l)

0,4 µg/l
10 µg/l
20 µg/l
5 µg/l
10 µg/l
60 µg/l
5 µg/l

VHA 2

Luumäki

Somerharju 

 

PAH-yhdisteet:
- antraseeni
- naftaleeni
- bentso(a)pyreeni
- bentso(b)fluoranteeni, bentso (k)fluoranteeni, bentso(g,h,i)-peryleeni, indeno-(1,2,3-cd)-pyreeni)
Cl
Torjunta-aineet (havaittu)
- atratsiini


314 µg/l (v.2010)
7000 µg/l (v.2018)
32 µg/l (v.2010)
69 µg/l (v.2010)300 mg/l (v.2016)


60 µg/l
1,3 µg/l
0,005 µg/l
0,05 µg/l25 mg/l
0,1 µg/l (yht. 0,5 µg/l)

VHA2

Pyhtää

Korkiaharju


Cl
PAH-yhdisteet (havaittu)

- fenantreeni
- pyreeni

27 mg/l (v.2020)

25 mg/l

 

-

-

Kuvassa 72 on Kaakkois-Suomen pohjavesialueiden riskialueet ja selvityskohteet (tilanne 08/2021). Tarkempi kartta esitetään liitteessä 13.

Kuva 72. Kaakkois-Suomen pohjavesialueiden riskialueet ja selvityskohteet (tilanne 08/2021). Tarkempi kartta esitetään liitteessä 13.