Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.2.2 Liikenne - esitetyt toimenpiteet, ohjauskeinot ja kustannukset vuosille 2022-2027

Ohjauskeinot:

 • Pohjavesien suojelu maankäytön suunnittelulla. Ohjataan uudet liikenteen alueet (tiet, radat, ratapihat, lentokentät) pääsääntöisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle.
 • Tehostetaan haitallisten aineiden ja pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailua ja seurantaa
 • Tehostetaan pohjavesialueiden merkintää liikenteen alueilla (erityisesti valtatiet)
 • Pohjavesialueille sijaitseville ratapihoille ja rataosuuksille sekä lentokentille tehdään riskinarvio ja varautumis- ja pelastussuunnitelmat onnettomuuksien varalle.
 • Vaarallisten aineiden kuljetusreittien suunnittelussa otetaan huomioon pohjavesille aiheutuva riski mahdollisissa onnettomuustapauksissa.
 • Sivutuotteita tai uusiomateriaaleja ei käytetä pohjavesialueilla käytöstä aiheutuvan haitta-aineiden kulkeutumisriskin (liukeneminen, pölyäminen) vuoksi

Perustoimenpiteet:

Liikenteen pohjavesiensuojelussa pääkeinoja ovat maankäytön suunnittelu ja ympä­ristöluvat. Pohjavesien pilaantumisriski ei lisäänny nykyisestä, mikäli uudet liikenne­väylät ja -alueet sijoitetaan pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Tie- ja ratahankkeet eivät tarvitse ympäristölupaa, mutta saattavat tarvita vesilain mukaisen luvan ja niiden ympäristövaikutukset tulee tietyissä tapauksissa arvioida. Tie- ja ratahankkeissa eri linjausvaihtoehdot ja niiden vaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arviointivaiheessa ja lopullinen linjausvaihtoehdon valinta tapahtuu hankeryhmässä. Uusi tie- tai ratalinjaus saa lainvoiman yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen yhteydessä, mikäli suunnitelma vastaa voimassa olevaa kaavaa.

Lentokenttien vesiensuojelu käsitellään ympäristöluvassa. Pohjavesialueilla sijaitsevien lentokenttien liukkaudentorjunnasta ja lentokaluston jäänestosta sekä kemikaalien ja polttonesteiden käsittelyn tai varastoinnin riskit pohjavedelle minimoidaan. Tämä toteutetaan tapauskohtaisesti esimerkiksi viemäröimällä kentät tai kentänosat pohjavesialueiden ulkopuolelle, rakentamalla pohjavesisuojauksia, käyttämällä pohjavedelle vähemmän haitallisia kemikaaleja sekä kehittämällä uusia vaihtoehtoisia työmenetelmiä ja -tapoja.

Muut perustoimenpiteet:

Lentoliikennealueiden pohjavesiriskien hallinta (pohjavesialue)

Pohjavesialueelle rakennettaville uusille lentokentille rakennetaan pohjavesisuojaukset erilliseen riskien arviointiin ja tarveharkintaan perustuen. Toimenpide pitää sisällään pohjavesisuojausten rakentamisen, niiden toimivuuden arvioinnin ja ylläpidon. Lisäksi toimenpide kattaa myös suolauksen vähentämisen tai vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtymisen.

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta (pohjavesialue)

Pohjavesialueelle rakennettaville, uusille teille rakennetaan pohjavesisuojaukset tiehallinnon Pohjaveden suojaus tien kohdalla -ohjeen (Tiehallinto 2004) mukaisesti. Ohjetta ollaan päivittämässä. Pohjavesisuojauksia rakennetaan myös teiden perusparannushankkeiden yhteydessä tai erikseen riskialttiimmille pohjavesialueille. Väylävirasto valmistelee parhaillaan uutta vuoteen 2030 asti ulottuvaa pohjavesiohjelmaa. Pohjavesialueelle sijoittuville uusille rataosuuksille rakennetaan pohjavesisuojaukset erilliseen riskien arviointiin ja tarveharkintaan perustuen.

Toimenpide pitää sisällään pohjavesisuojausten rakentamisen, niiden toimivuuden arvioinnin ja ylläpidon. Lisäksi toimenpide kattaa myös suolauksen vähentämisen tai vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtymisen. Tieliikenteessä vähennetään teiden talvisuolausta pohjavesialueilla kuitenkin liikenneturvallisuutta vaarantamatta ja uudet teiden talvihoitolinjaukset huomioiden. Tarvittaessa siirrytään ympäristölle haitattomampien vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden käyttöön. Vaihtoehtoisia liukkauden torjunta-aineita ei suositella käytettäväksi yhdessä bentoniittiä sisältävien pohjavesisuojausten kanssa, koska vaihtoehtoisten liukkauden-torjunta-aineiden vaikutuksia bentoniittiin ei ole riittävästi tutkittu.

Vuoksen vesienhoitoalueella tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallintaa esitetään Imatran Vesioronkankaan (Vt6) pohjavesialueelle, Lappeenrannan Huhtiniemi A (Vt6), Joutsenonkangas A (Vt6), Tiuruniemen (Vt6) ja Ukonhaudan (Vt6) pohjavesialueille, Luumäen Kaunisrannan (Mt3846, ent. Vt6) ja Taavetin (Vt26 ja Vt6) pohjavesialueille sekä Parikkalan Likolampi A (Vt6) pohjavesialueelle. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallintaa esitetään Haminan Husulan (Mt371), Neuvottoman (Vt7/E18) ja Ruissalon (Vt7/E18) pohjavesialueille, Kouvolan Kaipiaisen (Vt6), Napan (Vt6), Ruhmaanharjun (Kt46), Tornionmäen (Vt6 ja Vt15) ja Utin (Vt6) pohjavesialueille sekä Pyhtään Korkiaharjun (Vt7) pohjavesialueelle.

 

Liikenne-sektorille suunnitellut toimenpiteet ja kustannukset on esitetty taulukossa (Taulukko 41) ja pohjavesialuekohtaisesti liitteissä 15 ja 16.

 

Yhteenveto liikenteen toimenpiteistä ja ohjauskeinoista

 • Maankäytön suunnittelu ja sijainnin ohjaus ovat ensisijainen keino liikenteen alueiden (tiet, radat, ratapihat, lentokentät) pohjavesiriskin vähentämiseksi: uudet liikenteen alueet sijoitetaan pääsääntöisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle
 • Pohjavesialueille sijoittuville uusille liikenteen alueille rakennetaan lähtökohtaisesti pohjavesisuojaukset
 • Olemassa oleville liikenteen alueille rakennetaan pohjavesisuojaukset perusparannusten yhteydessä tai erikseen pohjavesiriskiin perustuen
 • Liukkaudentorjunta-aineiden käyttöä vähennetään (liikenneturvallisuus säilyttäen) ja siirrytään vähemmän haitallisten liukkaudentorjunta-aineiden käyttöön
 • Liikenteen alueiden pohjavesiseurannan toteuttaminen ja kasvaviin pitoisuusmuutoksiin reagoiminen.
 • Sivutuotteita tai uusiomateriaaleja ei käytetä pohjavesialueilla käytöstä aiheutuvan haitta-aineiden kulkeutumisriskin (liukeneminen, pölyäminen) vuoksi
 • Pilaantuneisuusselvitysten tekeminen, mikäli pohjavedestä havaitaan liikennetoiminnasta mahdollisesti peräisin olevia haitta-aineita (esim. öljyhiilivedyt, kasvinsuojeluaineet)

 

Taulukko 41. Liikenne-sektorille esitetyt toimenpiteet ja kustannukset.

VHA 1

         

Toimenpide

Pohjavesi-
alueiden
määrä

Toimenpide-
määrä

Suunnitellut
investointi-
kustannukset
(€)

Suunnitellut
käyttö-
kustannukset
(€/vuosi)

Suunniteltu
kokonais-
kustannus
(€/vuosi)

Lentoliikennealueiden

pohjavesiriskien hallinta

0

0 kpl

0 €

0 €

0 €

Tie- ja rataliikenteen

pohjavesiriskien hallinta

8

9 kpl

630 000 €

11 669 €

47 897 €

Yhteensä

 

 

630 000 €

11 669 €

47 897 €

 

VHA 2

         

Toimenpide

Pohjavesi-
alueiden
määrä

Toimenpide-
määrä

Suunnitellut
investointi-
kustannukset
(€)

Suunnitellut
käyttö-
kustannukset
(€/vuosi)

Suunniteltu
kokonais-
kustannus
(€/vuosi)

Lentoliikennealueiden

pohjavesiriskien hallinta

0

0 kpl

0 €

0 €

0 €

Tie- ja rataliikenteen

pohjavesiriskien hallinta

9

9 kpl

1 015 000 €

10 833 €

67 007 €

Yhteensä

 

 

1 015 000 €

10 833 €

67 007 €