Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.6 Turvetuotanto

Pohjavesialueisiin rajoittuva tai niiden lähellä tapahtuva turvetuotanto voi heikentää pohjavesialueiden veden laatua ja alentaa pohjavedenkorkeutta. Suon kuivatus turvetuotantoon saa aikaan suoalueen pohjavedenpinnan alenemisen. Ojituksen ulottuminen mineraalimaahan voi muuttaa pohjaveden virtaussuuntia tuotantoalueella ja sen ulkopuolella. Ojitus voi aiheuttaa myös pohjaveden purkautumista tuotantoalueelle. Lisääntyneellä pohjaveden purkautumisella voi olla vaikutusta pohjaveden pinnankorkeuteen ja se voi vähentää pohjaveden saatavuutta vedenhankinnassa ja vaikuttaa kaivojen vedenpintoihin ja saatavaan vesimäärään sekä lähteisiin ja niiden luonnontilaisuuteen. Pohjaveden virtaussuunnan muutokset voivat vaikuttaa myös pohjaveden laatuun, erityisesti ympäristöstä vettä keräävien pohjavesialueiden läheisyydessä. Myös kaukana pohjavesialueista sijaitsevat turvetuotantoalueet voivat vaikuttaa kaivoihin ja lähteisiin. (Ympäristöministeriö 2015).

Tuotantoalueelta tulevat vedet voivat joko suoraan tai laskuojan kautta heikentää pohjaveden laatua, mikäli ne pääsevät suotautumaan pohjaveteen. Tyypillisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi rauta-, mangaani- tai humuspitoisuuden lisääntyminen. Humusaineksen hajoaminen pohjavedessä voi aiheuttaa muutoksia sen happi- sekä hapetus-pelkistys -olosuhteisiin, jolloin maaperässä normaaliolosuhteissa kiinteässä muodossa olevat rauta ja mangaani voivat muuttua liukoiseen muotoon. (Ympäristöministeriö 2015).

Turvetuotantoalueiden kuivatuksella, pohjaveden pinnankorkeuden alentamisella ja/tai vesienjohtamisella voi myös olla haitallisia/tuhoavia vaikutuksia pohjavedestä suoraan riippuvaisten ekosysteemien tilaan.

Kaakkois-Suomen turvetuotantoalueista seitsemän sijoittuu osittain pohjavesialueelle (Taulukko 48). On mahdollista, että pohjavesialueelle sijoittuvien turvetuotantoalueiden kuivatus voi alentaa pohjaveden pintaa pohjavesialueella tai turvetuotantoalueelta johdettavia vesiä voi päästä pohjavesialueelle. Pohjavesialueille sijoittuvilla turvetuotantoalueilla ei kaikilla ole tällä hetkellä pohjaveden pinnan korkeuden tai laadun seurantaa. Ympäristölupamääräyksiin perustuva pohjaveden tarkkailuvelvoite on Taipalsaaren Suurisuon sekä Kouvolan Harjunsuon ja Haukkasuon luoteisosan turvetuotantoalueilla.

Taulukko 48. Pohjavesialueille sijoittuvat turvetuotantoalueet Kaakkois-Suomessa.

Vesienhoito-
alue

Kunta

Pohjavesialue

Turvetuotantoalue

Tuotantoala
pohjavesialueella

VHA 1

Ruokolahti

Rapakonkangas

Kesselilänsuo

1 ha

VHA 1

Taipalsaari

Pönniälänkangas

Suurisuo

4,5 ha

VHA 2

Kouvola

Karjalankulma-Peräkangas

Harjunsuo

8 ha (osittain
muod.alueella)

VHA 2

Kouvola

Karjalankulma-Peräkangas

Välisuo (toiminnalle haetaan ympäristölupaa)

9,7 ha

VHA 2

Kouvola

Teirisuonkangas

Lakiasuo, Heposaarensuo
(Kankaanniemensuot)

7,5 ha

VHA 2

Kouvola

Utti

Haukkasuo luoteisosa

3,8 ha

VHA 2

Luumäki

Selkäharju-Pajari

Kaivosuo (toiminta päättymässä)

2 ha