Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.7.1 Toimenpiteiden toteuma ja vaikutukset vesien tilaan

Pilaantuneiden alueiden osalta edellisellä suunnittelukauden toimenpideohjelmassa Vuoksen vesienhoitoalueelle esitettiin pilaantuneisuusselvitystä pilaantuneilla maa-alueilla yhteensä 32 kohteelle (12 pohjavesialuetta) sekä pilaantuneen maa-aluekohteen riskinarviointia, kunnostussuunnittelua ja kunnostusta yhteensä 3 kohteelle (3 pohjavesialuetta). Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle puolestaan esitettiin pilaantuneisuusselvitystä pilaantuneilla maa-alueilla yhteensä 35 kohteelle (17 pohjavesialuetta) ja riskinarviointia, kunnostussuunnittelua ja kunnostusta yhteensä 6 kohteelle (6 pohjavesialuetta). Pilaantuneiden maa-alueiden pilaantuneisuusselvityksiä on Vuoksen vesienhoitoalueella toteutunut 22 kohteella (11 pohjavesialuetta) ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 17 kohteella (13 pohjavesialuetta). Osa toteutuneista toimenpiteitä on vesienhoitokaudelle 2016–2021 esitettyjä/suunniteltuja toimenpiteitä ja osa kohteista sellaisia, joita ei vesienhoidossa ole esitetty toimenpiteenä, mutta pilaantuneisuusselvitys nykykäytännön mukaisesti selvitystarpeen tultua ajankohtiaseksi. Pilaantuneen maa-alueen kohteen riskinarviointeja, kunnostussuunnittelua ja kunnostusta on molempien vesienhoitoalueiden riskipohjavesialueilla toteutunut lukumäärällisesti suunniteltua enemmän. Vuoksen vesienhoitoalueella riskinarviointeja, kunnostussuunnittelua ja kunnostusta on tehty yhteensä 11 kohteella (7 pohjavesialuetta) ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 9 kohteella (7 pohjavesialuetta). Kaikkien suunniteltujen kohteiden osalta toimenpiteet eivät kuitenkaan vielä ole toteutuneet, joten toimenpiteiden edistämiselle on edelleen tarvetta. Molemmilla vesienhoitoalueilla on myös parhaillaan käynnissä vaativampia pohjaveden pilaantuneisuusselvitys- ja puhdistushankkeita (esim. Parikkalan Likolampi A:n pohjavesialueen saha-alue, Lappeenrannan Joutsenonkangas A:n ja Kouvolan Pohjankorven pohjavesialueiden liuotinpilaantumat).

Kaakkois-Suomessa pohjavesialueilla tehtyjä pilaantuneisuusselvityksiä, riskinarviointeja, kunnostussuunnitteluja ja kunnostuksia on toteutettu sekä pilaantuneisuudesta vastuussa olevien toiminnanharjoittajien toimesta että isännättömien kohteiden osalta valtion tutkimus- ja kunnostusohjelmassa ja öljysuojarahaston JASKA-hankkeina.

Toteutetut toimenpiteet ovat edistäneet pohjaveden suojelua alueella. Tutkimuksilla on saatu tietoa alueiden pilaantuneisuudesta ja riskit pohjavedelle on voitu arvioida. Kunnostuksilla puolestaan on ehkäisty haitta-aineiden leviäminen pohjaveteen. Mikäli haitta-aineita on todettu pohjavedessä, on kohteiden osalta arvioitu myös pohjaveden puhdistustarvetta, ja tarvittaessa ryhdytty toimenpiteisiin (esim. pohjaveden puhdistaminen tai haitta-aineleviämän stabiiliuden seuranta).