Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.8 Teollisuus, yritystoiminta ja puolustusvoimat

Teollisuuden ja yritystoiminnan pohjavesiriskit johtuvat yleisimmin haitallisten ke­mikaalien kuljetuksesta, varastoinnista ja käytöstä.

Pohjaveden pilaantumistapaukset ovat tavallisesti seurausta viemäreiden ja säili­öiden vuodoista, kemikaalien käsittelyalueiden puutteellisesta suojauksesta ja jäte­vesien väärästä käsittelytavasta. Kemikaaleja voi päästä maaperään ja pohjaveteen myös tulipalojen seurauksena. Pohjavettä pilaavista aineista yleisiä ovat muun muassa bensiinin lisäaineet, rasvanpoistoon tai kemiallisessa pesussa käytetyt liuottimet, puutavaran kyllästys- ja sinistymisenestoaineet sekä polt­toöljy.

Kaakkois-Suomessa sijaitsee laajoja teollisuusalueita tärkeillä pohjavesialueilla muodostaen siten merkittävän uhan pohjaveden laadulle (Taulukko 50,  Kuva 83). Teollisuusalueilla on toimintaa niin suurilla yhtiöillä kuin myös pienemmillä yrityksillä. Suuria kemikaalimääriä varastoivat ja käsittelevät laitokset ovat ympäristöluvanvaraisia, joten pohjavesiriskien hallinnan osalta on usein ympäristöluvassa annettu määräyksiä niin teknisten rakenteiden kuin myös pohjavesitarkkailun osalta ja lupaehtojen noudattamista valvotaan. Pienemmät toimijat (esim. korjaamot ja varikot) eivät välttämättä ole ympäristölupavelvollisia, minkä vuoksi kemikaalien varastointi ja käyttö sekä jätteiden käsittely on niiden osalta vaikeammin kontrolloitavissa ja valvottavissa.

Kaakkois-Suomen vedenhankintaa varten tärkeille pohjavesialueille sijoittuu myös puolustusvoimien toimintaa ja ampuma- ja harjoitusalueita. Puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat pohjavesiriskit liittyvät lähinnä polttoaineiden/voiteluaineiden varastointiin ja käsittelyyn sekä ampumaratojen ja ampumaharjoitusalueiden raskasmetalli ja räjähdeainepitoisuuksiin. Pohjaveden tilaa voi heikentää myös maastoajoihin liittyvien onnettomuuksien päästöt, maastonmuokkaus/maa-ainesotot sekä jätevesien käsittely. Pohjavesialueilla tapahtuva puolustusvoimien/rajavartiolaitoksen toiminta keskittyy Vuoksen vesienhoitoalueella Huhtiniemen (Lappeenranta), Pönniälänkankaan (Taipalsaari) ja Vesioronkangas (Imatra) pohjavesialueille. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella toiminta on keskittynyt Utin (Kouvola), Vekaranjärven (Kouvola) ja Selänpään (Kouvola) pohjavesialueille. Kyseiset pohjavesialueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä alueita, joilla on vedenottoa tai joille suunnitellaan maakunnallisesti merkittävää vedenottoa.

Vesienhoitolain mukainen pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistaminen on valmistunut Kymenlaakson alueella, mutta Etelä-Karjalassa tarkistamistyö on vielä kesken. Etelä-Karjalassa sijaitsee osalla III-luokan pohjavesialueista (Imatran Vuoksenniska ja Lappeenrannan Lpr keskusta-Lauritsala) sekä aiemmin luokituksesta poistetuista pohjavesialueista (Lappeenrannan Joutsenonkangas B) teollisuustoimintoja (mm. metsäteollisuusalueita ja pienteollisuutta). Pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisen myötä on mahdollista, että em. alueita nousee takaisin pohjavesialueluokitukseen ja/tai pohjavesialueluokituksessa ylempiin luokkiin (1, 1E, 2 tai 2E), mikä voi tuoda tarpeen luvanvaraisuuden arvioinnille sekä lupamääräysten ja/tai tarkkailuohjelmien muuttamiselle.

Kuvassa 83 on kartta pohjavesialueilla sijaitsevista teollisuudesta, yritystoiminnasta ja ampumaradoista

Kuva 83. Pohjavesialueilla sijaitseva teollisuus, yritystoiminta ja ampumaradat. Tiedon lähteenä on pääosin ympäristövalvontajärjestelmä YLVA:an viedyt lupa- ja ilmoituksenvaraiset toiminnot (tilanne 11/2021).

 

Taulukko 50. Teollisuus ja palveluiden alueet luokitelluilla pohjavesialueilla Kaakkois-Suomen alueella (teollisuuden ja palveluiden aluetta > 3 % pohjavesialueen pinta-alasta ja > 5 ha) (Corine 2018).

VHA 1, Vuoksen vesienhoitoalue

       

Vesienhoitoalue

Kunta

Pohjavesialueen nimi

Pohjavesialueen
pinta-ala,

ha

Teollisuuden ja palvelujen alue pohjavesialueella, ha

Teollisuuden ja palveluiden alue
pohjavesialueesta, %

VHA 1

Lappeenranta

Lpr keskusta-Lauritsala (III)

1287,0

329,4

25,6

VHA 1

Lappeenranta

Raippo

25,4

6,1

23,9

VHA 1

Imatra

Vuoksenniska (III)

781,0

163,6

21,0

VHA 1

Lappeenranta

Lappeenrannan meijeri

281,2

54,4

19,3

VHA 1

Luumäki

Uro

115,9

18,1

15,6

VHA 1

Taipalsaari

Taipalsaari

87,3

11,5

13,1

VHA 1

Ruokolahti

Oritlampi

166,2

19,1

11,5

VHA 1

Parikkala

Likolampi A

270,5

29,2

10,8

VHA 1

Lappeenranta

Jousikangas

233,6

21,4

9,2

VHA 1

Ruokolahti

Lampsiinlampi

88,5

7,4

8,4

VHA 1

Lappeenranta

Huhtiniemi A

1177,0

97,4

8,3

VHA 1

Parikkala

Niukkala

68,4

5,6

8,2

VHA 1

Imatra

Korvenkanta A

836,1

67,5

8,1

VHA 1

Lappeenranta

Huhtiniemi B

132,6

10,6

8,0

VHA 1

Luumäki

Taavetti

610,9

45,7

7,5

VHA 1

Miehikkälä

Merikangas

87,6

5,4

6,2

VHA 1

Parikkala

Likolampi B

101,6

6,0

5,9

VHA 1

Lappeenranta

Tiuruniemi

1470,6

85,0

5,8

VHA 1

Taipalsaari

Saimaanharju

395,0

22,5

5,7

VHA 1

Lappeenranta

Joutsenonkangas A

3346,0

175,4

5,2

VHA 1

Savitaipale

Selkäkangas

1801,7

84,5

4,7

VHA 1

Imatra

Lammassaari

133,4

6,0

4,5

VHA 1

Imatra

Vesioronkangas

1444,9

55,6

3,9

VHA 1

Imatra

Teppanala

253,3

8,5

3,3

 

 

 

 

 

 

 

VHA 2, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Vesienhoitoalue

Kunta

Pohjavesialueen nimi

Pohjavesialueen
pinta-ala,

ha

Teollisuuden ja palvelujen alue pohjavesialueella, ha

Teollisuuden ja palveluiden alue
pohjavesialueesta, %

VHA 2

Kouvola

Tornionmäki

599,9

133,9

22,3

VHA 2

Kouvola

Elimäen kirkonkylä

113,8

17,6

15,5

VHA 2

Kouvola

Keltakangas

111,7

13,3

11,9

VHA 2

Kouvola

Pohjankorpi

142,9

15,6

10,9

VHA 2

Vrolahti

Harju

98,5

10,6

10,8

VHA 2

Kouvola

Huhdasjärvi

47,4

5,0

10,6

VHA 2

Kouvola

Sippola

78,6

7,9

10,0

VHA 2

Kouvola

Tähtee

199,6

19,3

9,7

VHA 2

Kouvola

Valkeala kirkonkylä

216,0

20,4

9,5

VHA 2

Kouvola

Voikkaa

150,1

13,1

8,7

VHA 2

Kouvola

Nappa

445,4

38,4

8,6

VHA 2

Pyhtää

Siltakylä

218,0

18,8

8,6

VHA 2

Kouvola

Jokela

95,8

8,2

8,6

VHA 2

Luumäki

Rantsilanmäki

218,7

18,3

8,4

VHA 2

Hamina

Neuvoton

106,6

8,7

8,2

VHA 2

Luumäki

Laukuslahti

71,3

5,7

8,0

VHA 2

Hamina

Ruissalo

344,0

27,3

7,9

VHA 2

Virolahti

Klamila

93,8

7,3

7,8

VHA 2

Kotka

Laajakoski

199,7

13,4

6,7

VHA 2

Kouvola

Kaipiainen

458,1

29,6

6,5

VHA 2

Kouvola

Ruhmaanharju

365,5

14,0

3,8

VHA 2

Kouvola

Muhniemi

320,9

11,2

3,5

VHA 2

Savitaipale

Heituinlahti

201,6

6,7

3,3

VHA 2

Kouvola

Tuohikotti

245,7

7,9

3,2