Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.5 Maa-ainesten otto

1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueiden yhteispinta-alasta on 4,4 % maa-ainesten ottoalueita, joita on 157 pohjavesialueella. Taulukkoon 41 on poimittu ne pohjavesialueet, joissa maa-ainesten ottoalueen pinta-ala on yli 10 %.

Taulukko 41.  1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueet, joilla CORINE-aineiston (2012) maa-ainesten ottoalueen pinta-ala on yli 10 %.

Kunta

Pohjavesialue

Pohjavesialueen pinta-ala, ha

Maa-ainesten ottoalueen pinta-ala, ha

Maa-ainesten ottoalueen

pinta-ala, %

Laukaa

Lintumäki

563

119,6

21

Jyväskylä

Askeleentakanen

130

25,9

20

Jyväskylä

Lehtimäenkangas

120

22,4

19

Toivakka

Jokienväli

63

11,6

18

Viitasaari

Toulatkangas

354

61,3

17

Jyväskylä

Vesanka

276

42,8

16

Jyväskylä

Tikka-Mannila

243

36,4

15

Jämsä

Heräkulma

454

67,7

15

Konnevesi

Tankolampi

99

13,2

13

Äänekoski

Mäkilampi

127

16,9

13

Laukaa

Tervakangas

245

32,0

13

Kannonkoski

Töyrimäki

177

21,7

12

Saarijärvi

Pyhänkangas

518

62,1

12

Pihtipudas

Iloskangas

275

32,9

12

Laukaa

Savio

86

9,8

11

Jyväskylä

Köntyskangas

134

15,1

11

Jämsä

Kankaanmäki

171

19,3

11

Uurainen

Kiijasenkangas

184

19,5

11

 

Maa-ainesten otossa pohjaveden määrää ja laatua saattavat vaarantaa itse kaivutoiminta ja siihen liittyvät toiminnot. Maa-ainestenotto vaikuttaa pohjaveden määrään. Sadannasta imeytyy ottoalueilla maaperään suurempi osa kuin luonnontilaisilla alueilla. Tämän vuoksi ottoalueilla saattaa pohjaveden pinnankorkeus kasvaa ja sen vaihtelu laajentua verrattuna aiempaan luonnontilaan.

Maa-ainesten ottoalueilta poistetaan maaperää peittävä luonnontilainen maannoskerros. Tämä saattaa heikentää pohjaveden laatua varsinkin, jos maa-aineksia otetaan läheltä pohjavedenpintaa tai sen alapuolelta. Maa-ainestenotto pohjavedenpinnan alapuolelta aikaansaa pohjavesilammikoita, joissa pohjavesi on altis haitallisille aineille. Pohjavesilammikoiden kautta voikin tapahtua haitta-aineen suora päästö pohjaveteen. Myös erilaisten ajoneuvojen, maansiirtokoneiden ja palavien nesteiden varastojen polttoaine- ja öljypäästöt sekä pölynsidonta saattavat vaarantaa pohjavettä.

Maa-ainestenoton on havaittu vaikuttavan useisiin pohjaveden laatumuuttujiin. Se saattaa kohottaa pohjaveden sähkönjohtokykyä sekä nitraatti-, sulfaatti- ja kloridipitoisuuksia. Toisaalta happipitoisuus saattaa kohota. Ottoalueilla pölynsidontaan käytetty kalsiumkloridi voi nostaa pohjaveden kalsium- ja kloridipitoisuutta.

Maa-ainesten otosta pohjaveteen päässeet öljyt hajoavat kemiallisesti ja biologisesti hitaasti ja ne säilyvät maaperässä ja pohjavedessä vuosia.

Maa-aineisten oton päättyessä tulee ottoalue aina jälkihoitaa. Tämä jää joskus tekemättä, ja alueelle saattaa muodostua luvattomia kaatopaikkoja tai moottoriratoja. Nämä puolestaan saattavat aiheuttaa uhkaa pohjaveden laadulle.