Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

12.4.2 Pohjaveden laatu

Pohjavesialueen pohjaveden kemiallinen tila arvioidaan tätä varten valittujen pohjaveden laatumuuttujien avulla. Kemiallisen tilan arviointi on myös edellä esitellyn riskinarvioinnin jatke. Sen vuoksi kohdassa 12.1 esitetty koskee myös kemiallisen tilan määrittelyä.

Pohjavesialue voidaan arvioida riskinalaiseksi muuttuneen pohjaveden laadun vuoksi. Pohjaveden kemiallinen tila ei tästä huolimatta aina ole huono. Tällöin tarkastellaan 1) pohjavedessä olevien pilaavien aineiden vaikutuksia, 2) pohjaveteen liittyviin pintavesiin ja pohjavedestä suoraan riippuvaisiin maa- ja pintavesiekosysteemeihin kulkeutuvien pilaavien aineiden vaikutuksia näihin pintavesiin ja maa- ja pintavesiekosysteemeihin, 3) pohjaveden suolaantumista tai vastaavaa muiden pilaavien aineiden tunkeutumista pohjaveteen, 4) pohjavedessä olevien pilaavien aineiden mahdollisesti aiheuttamaa haittaa pohjavedestä valmistettavalle tai mahdollisesti valmistettavalle juomavedelle sekä 5) määrittelemällä ympäristönlaatunorminsa ylittäneiden pilaavien aineiden pilaaman alueen laajuus. Tarkastelussa huomioidaan myös nykyisten tai aiempien ihmistoimintojen pohjavedelle mahdollisesti aiheuttama vaarantuminen. Tiedot aiemmista ihmistoiminnoista ovat usein kuitenkin puutteellisia, minkä vuoksi myöhempi arviointi voi olla vaikeaa, ellei se ole todettavissa pelkästä seurantatuloksesta. Pohjaveden kemiallinen tila on kuitenkin aina huono, jos ympäristönlaatunormin ylitys on merkittävä tai laaja-alainen.