Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

14.1.2 Pohjavesien toimenpiteet ja kustannukset

Pohjavesien määrällisen ja kemiallisen tila-arvion perusteella on määritetty ne toimenpiteet, jotka vaaditaan mahdollisen huonon tilan muuttamiseksi hyväksi tilaksi. Lisäksi on määritelty aika, jonka kuluessa tuon muuttamisen tulee tapahtua. Toimenpiteet on esitetty kullekin eri ihmistoiminnolle ja näiden mahdollisesti aiheuttamille ongelmille pohjavesialueilla. Pohjavesien toimenpiteet ja vesienhoitokustannukset on esitetty taulukoissa 53 ja 54. Valtaosa kustannuksista syntyy pilaantuneiden kohteiden maaperän/pohjaveden selvityksistä ja kunnostuksista. Merkittäviä kustannuksia syntyy myös tie- ja rataliikenteen sekä peltoviljelyn aiheuttamien uhkien vaatimista toimenpiteistä. Suurin osa investointikustannuksista ja vuosikustannuksista aiheutuu muista perustoimenpiteistä.

Taulukko 53.  Pohjavesienhoidon toimenpiteet ja vesienhoitokustannukset toimenpiteittäin ja jaoteltuna perustoimenpiteisiin, muihin perustoimenpiteisiin ja täydentäviin toimenpiteisiin (15.9.2021). *Suojavyöhykkeen kohdalla määränä hehtaari.

 Sektori

 Toimenpide

Määrä

Investointi- kustannus

 (€)

Käyttökus-

tannus (€)

Kokonais-kustannukset (€/vuosi)

Toimenpide-tyyppi

Pilaantuneet alueet

Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen

9

1 800 000

0

97 866

Muu perus-toimenpide

Liikenne

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

8

160 000

80 000

88 696

Muu perus-toimenpide

Maatalous

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

564*

0

197 400

197 400

Täydentävä toimenpide

Maatalous

Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet

3

30 000

30 000

31 629

Perustoimenpide

Pilaantuneet alueet

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

2

30 000

0

2 174

Täydentävä toimenpide

Suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatiminen tai päivittäminen

3

6 000

0

720

Muu perus-toimenpide

Metsätalous

Ojitusten haittojen ehkäiseminen pohjavesialueilla

1

2 895

0

251

Täydentävä toimenpide

Yhteensä

 

166 pv-aluetta + 564 ha

2058 895

307400

419823

 

 

Taulukko 54.  Pohjavesienhoidon toimenpiteiden kustannukset sektoreittain (15.9.2021).

 Sektori

Toimenpiteen suunniteltu kokonaismäärä

Investointi-

kustannukset (€)

Käyttö-

kustannus (€)

Kokonais-

kustannus

(€/vuosi)

Pilaantuneet alueet

12

1 860 000

0

101 127

Maatalous

564+3

30 000

227 400

229 029

Liikenne

8

160 000

80 000

88 696

Suojelusuunnitelmat

3

6000

0

720

Metsätalous

1

2 895

0

251

Yhteensä

1116

2 058 895

307400

419823