Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

Liite 10. Pohjavesidirektiivissä (2006/118/EY) asetetut ympäristönlaatunormit.

 

Seuraavat pohjaveden kemiallisen tilan arvioimisessa pohjavesidirektiivin 4 artiklan mukaisesti käytettävät pohjaveden ympäristönlaatunormit ovat vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) liitteen V taulukossa 2.3.2 tarkoitettuja laatunormeja, ja ne on laadittu vesipuitedirektiivin 17 artiklan mukaisesti.

 

PILAAVA AINE Dimensio Laatunormi
Nitraatit mg/l 50
Torjunta-aineiden vaikuttavat aineet, mukaan luettuina niiden merkitykselliset aineenvaihdunta-, hajoamis- tai reaktiotuotteet (1):    
· yksittäinen torjunta-aine µg/l 0,1
· torjunta-aineet yhteensä (2) µg/l 0,5

Huomautus (1): Torjunta-aineilla tarkoitetaan kasvinsuojeludirektiivin (91/414/ETY) 2 artiklassa määriteltyjä kasvinsuojeluaineita ja biosididirektiivin (98/8/EY) 2 artiklassa määriteltyjä biosidituotteita.

Huomautus (2): ”Torjunta-aineet yhteensä” tarkoittaa kaikkien seurannassa havaittujen ja mitattujen yksittäisten torjunta-aineiden summaa, mukaan luettuna niiden merkitykselliset aineenvaihdunta-, hajoamis- tai reaktiotuotteet.