Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

Liite 9. Orgaanisten vedenlaatumuuttujien ympäristönlaatunormeja

 

Pohjavesialueiden riskinalaisiksi nimeämiseen ja niiden pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin käytettävät kansalliset ympäristönlaatunormit.

ORGAANISET AINEET

Dimensio

Laatunormi

Peruste

Aromaattiset hiilivedyt

 

 

 

Bentseeni

µg/l

0,5

A

Tolueeni

µg/l

12

B

Etyylibentseeni

µg/l

1

B

Ksyleenit eli orto-, meta- ja paraksyleeni yhteensä

µg/l

10

B

Polyaromaattiset hiilivedyt

 

 

 

Antraseeni

µg/l

60

C

Naftaleeni

µg/l

1,3

B

Bentso(a)pyreeni

µg/l

0,005

A

Bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni ja indeno-(1,2,3-cd)-pyreeni yhteensä

µg/l

0,05*

A

Polyklooratut bifenyylit

 

 

 

PCB-yhdisteet eli kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180 yhteensä

µg/l

0,015

C

Klooratut hiilivedyt

 

 

 

Trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni yhteensä

µg/l

5

A

1,2-dikloorieteeni

µg/l

25

D

1,2-dikloorietaani

µg/l

1,5

A

Dikloorimetaani eli metyleenikloridi

µg/l

10

D

Kloorieteeni eli vinyylikloridi

µg/l

0,15

D

Hiilitetrakloridi

µg/l

2

D

Trikloorimetaani eli kloroformi

µg/l

100*

F

Klooribentseenit

 

 

 

Klooribentseeni

µg/l

3

E

1,2-diklooribentseeni

µg/l

0,3

E

1,4-diklooribentseeni

µg/l

0,1

E

Triklooribentseenit eli
1,2,3-, 1,2,4- ja 1,3,5-triklooribentseeni yhteensä

µg/l

2,5*

B

Pentaklooribentseeni

µg/l

1,2*

C

Heksaklooribentseeni

µg/l

0,024

C

Kloorifenolit

 

 

 

Monokloorifenolit

µg/l

0,05

B

Dikloorifenolit

µg/l

2,7

B

Tri-, tetra- ja pentakloorifenoli yhteensä

µg/l

5*

A

Oksygenaatit

 

 

 

MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri)

µg/l

7,5

B

TAME (tert-amyylimetyylieetteri)

µg/l

60

B

Öljyjakeet C10-C40

µg/l

50

G

Huomautus*: Aineen esiintyessä pohjavedessä tulee varmistaa, ettei pohjavesialue aiheuta merkittävää riskiä pintavesiekosysteemeille. Aineelle on prioriteettiainedirektiivissä (neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla sekä direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY, 86/280/ETY ja 2000/60/EY muuttamisesta) asetettu pohjaveden raja-arvoa alhaisempi ympäristönlaatunormi pintavedelle.

Perusteiden selitykset:

A = 0,5 × Talousveden laatuvaatimus (Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetus 461/2000) 

B = 0,5 × Alhaisin haju- tai makukynnys 

C = 0,5 × Juomavetenä käytettävän pohjaveden sallittu enimmäispitoisuus (Reinikainen 2007) 

D = 0,5 × Juomavesisuositus (Maailman terveysjärjestö WHO 2004) 

E = 1 × Kokonaispitoisuuden aritmeettinen vuosikeskiarvo talousveden ottoon tarkoitetussa pintavedessä (Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006) 

F = 0,5 × Talousveden laatuvaatimus (Sosiaali- ja terveysministeriön päätös (74/1994) 

G = 1 × Talousveden laatuvaatimus (Sosiaali- ja terveysministeriön päätös (74/1994)