Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

6.2.3 Haitalliset aineet

Vesistöille vaaralliset ja haitalliset aineet huomioidaan ekologisen tilan arvioinnissa. EU-tasolla tunnistetuille vaarallisille haitta-aineille (45 ainetta, asetuksen liite 1C) on määritelty ympäristönlaatunormit (EQS) valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisissa aineista (1022/2006, ajantasainen säädös). Aineista 12 on uutta edelliseen luokituskauteen nähden. Asetuksessa esitettyjen prioriteettiaineiden ympäristönormin pitoisuuden ylityksestä vesistön kemiallinen tila putoaa aina hyvää huonompaan luokkaan. Asetuksessa on määritetty myös kansallisessa menettelyssä haitallisina pidettyjen aineiden (15 ainetta, asetuksen liite 1D) ympäristönormien pitoisuusrajat. Kansallisista aineista yhdenkin ympäristönormin pitoisuusylitys rajaa vesistön ekologisen tilan korkeintaan tyydyttävään tilaan. Asetuksessa määritetyistä prioriteettiaineista kolmen aineen (Hg, HCB ja HCBD) pitoisuus määritellään kalassa (ahven) ja muilla aineilla pitoisuudesta vedessä. Asetuksessa määritellään myös tiettyjen vaarallisten aineiden (15 ainetta, asetuksen liite A) päästökiellosta pintavesiin ja vesilaitosten viemäreihin sekä suurimmat päästöraja-arvot ja ominaiskuormitusraja-arvot elohopealle ja sen yhdisteille kloorialkali- ja muussa teollisuudessa ja sekä kadmiumille ja sen yhdisteille (asetuksen liite B).

Vesistön kemiallisen tilan arvioimiseksi on Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella tehty haitallisten aineiden seurantaa ja kartoitusta ahvenen elohopeapitoisuuksista. Ahvenen elohopean ympäristönlaatunormi riippuu vesistöalueen humuspitoisuudesta; vähähumuksisessa järvessä (väriluku Pt mg/l <30) ympäristönlaatunormi on 0,20 mg/kg; humuksisessa järvessä (väriluku Pt mg/l 30-90) ympäristönlaatunormi on 0,22 mg/kg; runsashumuksisessa järvessä (väriluku Pt mg/l >90) ympäristönlaatunormi on 0,25 mg/kg.

Vuosien 2013–2018 mittaustulosten ja asiantuntija-arvion perusteella ahventen elohopeapitoisuudet ovat paikoitellen ylittäneet asetuksen 1022/2006 mukaisen ympäristönlaatunormin. Keski-Suomen ELY-keskuksen alueelta ahventen elohopeapitoisuuksia on selvitetty 40 vesimuodostumassa (39 järveä ja yksi joki). Yhteenveto elohopeapitoisuuksien määrityksiin perustuvasta pintavesien kemiallisen tilasta on esitetty luvussa 6.3.3. Suomen ympäristökeskus on tehnyt vesimuodostumien tyypittelyn perusteella asiantuntija-arviona pintavesien kemiallisen tilan arvion niiden vesimuodostumien osalta, joista ei ole ahventen mitattuihin elohopeapitoisuuksiin perustuvaa pintavesien kemiallista luokitusta.