Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.12.2 Sääntely ja ohjauskeinot

Liikenteen pohjavesiensuojelussa pääkeinoja ovat maankäytön suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi. Uudet liikenneväylät ja -alueet sijoitetaan pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Tie- ja ratahankkeet eivät tarvitse ympäristölupaa, mutta saattavat tarvita vesilain mukaisen luvan ja niiden ympäristövaikutukset tulee tietyissä tapauksissa arvioida.

Pohjavesialueelle rakennettaville uusille teille rakennetaan pohjavesisuojaukset. Pohjavesisuojauksia rakennetaan myös teiden perusparannushankkeiden yhteydessä tai erikseen riskialttiimmille pohjavesialueille. Pohjavesisuojausten toimivuutta arvioidaan suojausten kunnon säännöllisellä tarkistamisella. Huonosti toimivat suojaukset korjataan.

Pohjavesialueelle sijoittuville uusille tai perusparannettaville ratalinjoille ja ratapihoille rakennetaan pohjavesisuojaukset erilliseen riskien arviointiin ja tarveharkintaan perustuen.

Tieliikenteessä vähennetään teiden talvisuolausta pohjavesialueilla kuitenkin liikenneturvallisuutta vaarantamatta ja uudet teiden talvihoitolinjaukset huomioiden. Tarvittaessa siirrytään ympäristölle haitattomampien vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden käyttöön. Vaihtoehtoisia liukkauden torjunta-aineita ei suositella käytettäväksi yhdessä bentoniittia sisältävien pohjavesisuojausten kanssa, koska vaihtoehtoisten liukkauden-torjunta-aineiden vaikutuksia bentoniittiin ei ole riittävästi tutkittu.

ELY-keskuksen liikennevastuualue seuraa tietyillä pohjavesialueilla tiesuolauksen vaikutusta pohjaveteen.