Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.3.3 Aikaisempien kausien toimenpiteiden toteutuminen

Metsätalouden ensimmäisen ja toisen vesienhoitokauden toimenpide-esitykset perustuivat pääosin jo käytössä olevien toimenpiteiden tehostamiseen ja toteutuksen laadun parantamiseen.  Toimenpiteiden toteutusmäärät arvioitiin Pohjois-Savon alueellisen metsäohjelman tavoitteiden, KEMERA- rahoituskehyksen ja asiantuntija-arvioiden perusteella. Esitetyistä toimenpiteistä nykykäytännön mukaisia olivat kunnostusojitusten vesiensuojelun perusrakenteet, lannoitusten suojakaistat, hakkuualueiden suojavyöhykkeet ja metsätalouden eroosiohaittojen torjunta. Lisätoimenpiteinä esitettiin metsätalouden eroosiontorjuntahankkeiden lisäämistä, tehostettua vesiensuojelusuunnittelua ja metsätalouden vesiensuojeluun liittyvän koulutuksen ja neuvonnan lisäämistä. Koulutusta ja neuvontaa lukuun ottamatta esitettyjen lisätoimenpiteiden määrät olivat suhteellisen vähäisiä (kts. tarkemmin toimenpideohjelmat 2010–2015 ja 2016–2021).

Vesiensuojelutoimenpiteiden toteutumisen arvioinnit tehtiin vuosien 2012 ja 2018 lopussa EU:lle toimitettavaa väliraportointia varten. Vuoden 2018 väliarvioinnin perusteella uudistushakkuiden suojakaistoja oli jätetty arvioitua enemmän, mikä selittyy todennäköisesti kyseisen jakson uudistushakkuiden runsaalla määrällä. Kunnostusojitusten vesiensuojelurakenteita puolestaan oli toteutettu odotettua vähemmän johtuen kunnostusojitusten vähäisemmästä määrästä. Eroosiohaittojen torjuntaa liittyviä hankkeita oli toteutunut hieman suunniteltua vähemmän. Myös metsätalouden koulutuksien ja neuvonnan määrä jäi tavoitteesta, joka olikin melko suuri (500 neuvontaa/v). Eniten tavoitteista jäätiin metsätalouden tehostetun vesiensuojelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Kehittämistarpeena onkin tunnistettu metsätalouskuormitukselle herkkien alueiden tehokkaampi tunnistaminen ja ns. tehostetun vesiensuojelusuunnittelun ja toteutuksen kohdentaminen näille alueille.

Metsätalouden pohjavesien suojelussa merkittävimpiä ohjauskeinoja ja toimenpiteitä olivat metsätalouden toimijoiden neuvonnan ja ohjeistuksen kehittäminen pohjaveden suojelunäkökohdat huomioiden. Edellisten suunnittelukausien toimenpideohjelmissa ei ole esitetty pohjavesialuekohtaisia toimenpiteitä, vaan pohjavesien suojeluun liittyvät näkökulmat tulee varmistaa noudattamalla erityistä varoivaisuutta ja metsätalouden vesiensuojeluohjeistuksissa kuvattuja toimintatapoja. Sekä metsähallitus että metsähoitoyhdistykset ovat huomioineet ohjeistukset toimenpiteitä suunnitellessaan, mikä on edistänyt pohjaveden suojelua pohjavesialueilla.