Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.4 Yhdyskuntien jätevedet

 

Keskeiset tavoitteet

 

  1. Puhdistamoiden käyttö, ylläpito ja tehostaminen

  2. Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen

  3. Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen

  4. Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen

  5. Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn tehostaminen

  6. Ravinteiden poiston vapaa-ehtoinen tehostaminen Green Deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin

  7. Hulevesien hallinnan käsittelyn tehostaminen

  8. Viemäriverkoston kunnosta huolehtiminen  ja ylivuotojen ehkäisy verkostossa

 

Pohjois-Savon alueella on yhteensä 33 ympäristölupavelvollista yli 100 asukkaan jätevesiä käsittelevää yhdyskuntajätevedenpuhdistamoa. Kaikki laitokset ovat biologis-kemiallisia puhdistamoita, joissa poistetaan tehokkaasti biologinen, vesistössä happea kuluttava kuorma sekä fosforiravinne. Osalla puhdistamoista on myös kokonais- tai ammoniumtypen poistovelvoite.

Useilla puhdistamoilla on tehty saneeraustoimia ja niiden toimintaa on tehostettu edellisillä vesienhoidon suunnittelukausilla vuosina 2010–2021. Saneerausten johdosta yhdyskuntapuhdistamoiden aiheuttama kuormitus osin pienenee ja niiden käyttövarmuus parantuu. Saneeraukset mahdollistavat osalla puhdistamoita myös biologisen prosessin ohitusvesien käsittelyn sekä hygienisoinnin.