Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.4.4 Tarkistetut sektorikohtaiset toimenpiteet kaudelle 2022-2027

Voimassa olevissa ympäristöluvissa kaikille yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle on asetettu päästörajat fosforin ja biologisen hapenkulutuksen pitoisuustasolle ja poistoteholle. Vesistöön johdettavan jäteveden on lisäksi kaikissa puhdistamoissa täytettävä myös valtioneuvoston päätöksessä 888/2006 mainitut kiintoaine- ja COD-pitoisuudelle ja poistoteholle asetetut vähimmäisvaatimukset. Typen osalta vaatimuksia tai tavoitteita on asetettu muutamalle jätevedenpuhdistamolle. Lapinlahden Suoniemen puhdistamolla sekä Iisalmen Vuohiniemen puhdistamoilla on 70 % kokonaistypen poistovelvoite. Siilinjärven Jynkänniemen, Lapinlahden Vesi Oy:n Varpaisjärven, Kuopion Lehtoniemen, Keiteleen kunnan ja Pielaveden Pikonniemen puhdistamoilla on asetettu ammoniumtypen poistolle ja pitoisuustasolle raja – tai tavoitearvot. Joroisten Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle on asetettu ammoniumtypen osalta 80 % poistotehon tavoitearvo. Useamman puhdistamon lupamääräyksissä on lisäksi vaatimuksena pyrkiä mahdollisimman hyvään ammoniumtypenpoistoon. Jätevesien hygienisointi (UV-desinfiointi) on toteutettu Iisalmen Vuohiniemen puhdistamolla sekä Tervon puhdistamolla. Desinfiointi on suunnitteilla myös Kiuruveden puhdistamolle. Varkauden Akonniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistamistarvetta tarkastellaan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisilla perusteilla hoitosuunnitelmakauden aikana. Lapinlahden jätevedenpuhdistamon saneeraus toteutetaan tulevalla hoitokaudella.

Ympäristöluvissa on häiriötilanteisiin varautumista koskevia määräyksiä. Riskinarvioinnit parantavat jätevedenpuhdistamojen ja viemäriverkoston toimintavarmuutta. Riskinarviointisuunnitelmien päivitystarvetta arvioidaan jätevedenpuhdistamoilla säännöllisesti. Toimenpideohjelmassa on esitetty, että kaikilla jätevedenpuhdistamoilla riskinhallinta- ja häiriötilannesuunnitelmat tullaan päivittämään tai vähintään päivitystarve arvioidaan hoitokauden aikana.

Pohjois-Savon kaikilla yhdyskuntapuhdistamoilla on selvitetty jätevesissä esiintyviä vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita, pois lukien Joroisten kunnassa sijaitsevilla Kirkonkylän ja Kuvansin puhdistamoilla. Haitallisia aineita on tutkittu laajemmin yli 10 000 asukasvastineluvun puhdistamoilla. Pienemmiltä puhdistamoilta on tutkittu jätevesissä yleisemmin esiintyvät metallit. Haitallisten aineiden päästötarkkailua tehdään kuormitustarkkailun yhteydessä kolmella jätevedenpuhdistamolla. Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden tarkkailuohjelma arvioidaan päivitettävän yhdellä puhdistamolla.

Jätevedenpuhdistamoiden yhdistymisiä tai puhdistamoiden lopettamisia ei ole hoitokaudella näköpiirissä. Runnin jätevedenpuhdistamo tullaan sulkemaan jo kuluvalla hoitokaudella ja vedet johdetaan Iisalmen jätevedenpuhdistamolle. Ravinteiden poiston tehostaminen Green Deal- vesiensuojelusopimuksen keinoin arvioidaan toteutuvan isoimmilla puhdistamoilla. 

Toimenpiteitä viemäreiden vuotovesien vähentämiseksi ja sekaviemäröinnistä luopumiseksi tullaan tekemään lähes kaikissa kunnissa. Useissa kunnissa on vuosittain budjetoitu tietty rahasumma töiden tekemiseksi. Veeti-tietojärjestelmän ja kunnille tehdyn kyselyn perusteella vuosina 2022–2027 toteutettavia viemäreiden saneerausinvestointeja tehdään vuosittain noin 4,3 miljoonalla eurolla.  Yhdyskuntasektorille kohdistuvat toimenpiteet ja niiden vuosikustannukset on esitetty koottuna taulukossa 24. Merkittävimmät kustannukset syntyvät viemärilaitosten käytöstä ja ylläpidosta, jonka kustannukset ovat vuositasolla noin 44 milj. euroa. Kustannukset on laskettu viemäriverkostoon liittyneiden asukkaiden lukumäärän, keskimääräisen talousveden ominaiskulutuksen (120 l/asukas/vrk) ja keskimääräisen jätevesimaksun (Pohjois-Savon alueella ~2,1 €/ m³) tulona. Viemäriverkostoon liittyneiden asukkaiden määrä on arvioitu vesilaitostietojärjestelmän (Velvet) tietojen perusteella. Uusille ja peruskunnostettaville yhdyskuntajäteveden puhdistamoille sekä uusille siirtoviemäreille ei ole erikseen arvioitu kustannuksia, koska niiden katsotaan sisältyvän viemärilaitosten käyttöön ja ylläpitoon.

 

Taulukko 17. Yhdyskuntia koskevien toimenpiteiden määrät ja kustannukset suunnittelukaudella 2022–2027.

Toimenpide (yksikkö)

Määrä

Investointi-kustannukset

Käyttö-kustannukset (€/v)

Vuosi-kustannukset

Laitosten käyttö ja ylläpito (asukasluku)

206 186

 

44 078 600 €

44 078 600 €

Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen (asukasta muuttuvan luvan piirissä)

30 000

 

1 710 000 €

1 710 000 €

Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn keskittäminen (AVL)

0

 

 

 

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen (rakenteiden määrä)

ei arvioitu

 

 

 

Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen (saneeraavien laitosten lkm)

6

25 812 000 €

 

1 403 430 €

Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen Green Deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin (sopimukseen liittyvät laitokset)

7

 

 

 

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (suunnitelmat)

26

 

 

 

 

 

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (tarkkailuohjelmat)

1

 

0 €

0 €

Kustannukset yhteensä

 

25 812 000 €

45 788 600 € 

47 192 030 €

 

Suoraan yksittäiselle pohjavesialueelle osoitettuja toimenpiteitä ei Pohjois-Savon pohjavesialueille jätevesien osalta esitetä. Pohjavesialueilla kuitenkin kiinnitetään erityistä huomiota viemäriverkoston kuntoon ja ylivuotojen ehkäisyyn verkostossa. Myöskään hulevesien osalta ei pohjavesialueille kohdisteta suoraan toimenpiteitä.