Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.9.2 Tarkistetut sektorikohtaiset toimenpiteet kaudelle 2022-2027

 

Vesistöjen kunnostus, rakentaminen ja säännöstelysektorilla on käytössä taulukossa 25 esitetyt toimenpiteet. Ne ovat pääosin samoja kuin edelliselläkin kaudella. Toimenpiteet voivat olla tapauskohtaisesti joko perus- tai täydentäviä toimenpiteitä.

 

Taulukko 25. Pohjois-Savossa käytetyt toimenpiteet vesirakentamis-, säännöstely- ja vesistökunnostussektorilla.

Toimenpide

Lisätieto

Suuren rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala yli 5 km2)

Rehevöityneiden järvien kunnostusmenetelmiä ovat mm. hapetus, ravintoketjukunnostus, fosforin kemiallinen saostaminen, alusveden poistaminen, vesikasvillisuuden poisto, ruoppaus, vedenpinnan nostaminen, tilapäinen kuivattaminen ja erilaiset sedimentin kemialliset tai muut käsittelyt. Kunnostuksiin kuuluvat myös vesienhoidon tavoitteita edistävät lintuvesien kunnostukset.

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

Menetelmät ovat samoja kuin suurella rehevöityneellä järvellä.

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2); aluetoimenpide

Menetelmät ovat samoja kuin suurella rehevöityneellä järvellä. Aluetoimenpiteeseen voi kuulua useampia pieniä järviä.

Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue yli 100 km2)

Syvyys- ja virtausolosuhteiden monipuolistaminen esim. kynnysten, syvänteiden ja kiveämisen avulla sekä lisäämällä puuainesta ja soraikkoja, vähentämällä liettymistä ja vesittämällä kuivilleen jääneitä uomanosia. Tulvasuojelluilla jokiosuuksilla kunnostusmenetelmiä ovat mm. suoristetun rantaviivan monimuotoistaminen, suvantoalueiden leventäminen, rantasuojauksien poistaminen tai muuttaminen luonnonmukaisiksi ja penkereiden poistaminen tai siirtäminen kauemmaksi rantaviivasta. Vähävetisiksi jääneissä luonnonuomissa ja rankasti tulvasuojelutarkoitukseen peratuissa uomissa yleisin kunnostusmenetelmä on matalien, monimuotoisten tekokoskien rakentaminen vesitettyjen alueiden ja vesisyvyyden lisäämiseksi.

Puron elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 100 km2)

Menetelmät ovat pääosin samoja kuin jokivesissä. Liettymien poiston tarve on purovesissä usein suuri. Purokunnostuksissa käytetään enemmän puurakenteita, jotka monimuotoistavat uomaa ja puhdistavat puron pohjaa hienosta aineksesta. Purokunnostusten käyttöön ja ylläpitoon kuuluu kutusoraikkojen kunnostaminen. Toimenpide sisältää elinympäristöjen kunnostustoimenpiteiden lisäksi rumpujen ja siltarakenteiden aiheuttaman esteellisyyden vähentämisen, kuten rummun alapuolisen vedenpinnan noston kivikynnyksin sekä rummun suu- ja lähestymisalueiden raivaukset tai rumpujen uusimisen.

Pienten virtavesien kunnostus (valuma-alue alle 200 km2); aluetoimenpide

Menetelmät ovat samoja kuin purokunnostuksissa. Aluetoimenpiteeseen voi kuulua useampia pieniä virtavesiä.

Kalankulkua helpottavat toimenpiteet

Esimerkiksi luonnonmukaiset ohitusuomat, kalatiet ja muut rakenteet sekä vaellusesteiden poistot. Toimenpiteisiin liittyy usein myös virtavesien elinympäristökunnostamiseen tai säännöstelykäytännön kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Säännöstelykäytännön kehittäminen

Virtavesissä pyritään ekologisen ja ympäristövirtaaman turvaamiseen esim. säännöstelyn seurauksena kuiviksi jääneitä vanhoja uomia vesittämällä sekä turvaamalla mahdollisimman luonnonmukainen virtaamien taso ja vaihtelu. Järvissä päämääränä voi olla mm. talvialeneman vähentäminen, kevättulvan voimistaminen tai kesävesipinnan luontainen lasku.

Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus

Kunnostustoimenpiteet, joiden pääasiallinen tarkoitus on alueen suojeluarvojen ylläpitäminen tai parantaminen, ja jotka edistävät myös vesienhoidon tavoitteita. Lisäksi toimen-piteeseen voi kuulua joki- ja puroreittien lähivaluma-alueiden ja soiden ennallistaminen sekä järviin kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentäminen lähivaluma-alueella tehtävin vesiensuojelutoimenpitein.

 

Kunnostus-, rakentaminen ja säännöstelysektorin vuosien 2022–2027 täydentävät toimenpiteet on esitetty taulukoissa 26–31. Suuren rehevöityneen järven kunnostustoimenpiteitä on esitetty yhdeksälle kohteelle, joista viisi sijaitsee Iisalmen reitillä ja kaksi Joroisten kunnan alueella. Pienen rehevöityneen järven kunnostuksia esitetään vesistökohtaisesti 20 järvelle ja ns. aluetoimenpiteinä yli 50 järvelle. Eniten järvien kunnostustarpeita on tunnistettu olevan Iisalmen ja Nilsiän reiteillä sekä Kallavesi-Sorsavesi alueella. Rehevien lintuvesien kunnostus- tai hoitokohteita on yhteensä seitsemän sijaiten tasaisesti kaikilla vesistöreiteillä, Juojärven reittiä lukuun ottamatta.  Kalankulkua helpottavia toimenpiteitä on esitetty 14 kohteella, joista viisi sijaitsee Iisalmen sekä Nilsiän reiteillä ja kaksi Juojärven reitillä ja Joroisten alueella. Pienten virtavesien kunnostustarpeita on niin ikään runsaasti ja näitä lähinnä puroluokan kohteita on yhteensä 46 kappaletta. Säännöstelykäytännön kehittämistä esitetään vain yhdelle järvelle.

Iisalmen reitillä Murennusjoella tehdään selvitys kalatien rakentamisesta Salahmin voimalaitoksen sekä yläpuolella olevan säännöstelypadon yhteyteen. Lisäksi selvitetään kalatien toteuttamista Kiurujoen Saarikosken padolle tai vaihtoehtoisesti esitetään jonkin muun kalataloudellisen kompensaation määräämistä Kiuruveden uudessa säännöstelyluvassa vaaditun mukaisesti.

Nilsiän reitillä tehdään selvitys luonnonmukaisen kalatien toteuttamismahdollisuuksista ja vaikutuksista Atronjoen Kalliokosken padon yhteyteen sekä tehdään suunnitelma kalaportaan rakentamisesta Atron voimalaitoksen yhteyteen. Hankkeen toteutus ajoittuu seuraavalle suunnittelukaudelle. Lisäksi toteutetaan kalatie Jyrkänkosken säännöstelypadon ohittamiseksi.

Kalankulkua helpottavia toimenpiteitä toteutetaan myös Nilsiän reitin Suuri-Pieksällä ja Ylä-Pieksällä sekä Iisalmen reitin Osmanginjärvellä, joiden lasku-uomissa olevat säätöpadot korvataan kalan nousun mahdollistavilla pohjapadoilla. Hankevalmistelussa on Korkeakosken padon ohittaminen tai poistaminen Nilsiän reitillä. Kallaveden reittiin kuuluvan Mertajoen nousuesteiden poistamiseksi valmistui suunnitelma 2020.

Varkauden Ämmäkoskelle rakennetaan luonnonmukainen ohitusuoma sekä lisätään padon kautta tapahtuvaa juoksutusta ympäristövirtaaman luomiseksi. Hanke on lupavaiheessa.

Joroisten kunnan alueella toteutetaan Kiekan voimalaitoksen ohittavan Vasaralanjoen kalataloudellinen kunnostus, Suihkolanjoen kalataloudellinen kunnostus, kalannousuväylän rakentaminen Liunan voimalaitoksen yhteyteen ja Liunan sivuhaaran kunnostus sekä alapuolisten koskien täydennyskunnostus.

ELY-keskuksen toimesta valmistuu vuoden 2021 aikana vesirakenteiden kartoitustyö, jonka pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma käytöstä poistuneiden patojen poistamiseksi tai ohittamiseksi.

Maavedellä käynnistetään säännöstelykäytännön kehittäminen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumiseksi. Työ tehdään yhteistyössä Savon Voiman kanssa. Lisäksi hoitokauden aikana käynnistetään padotus- ja juoksutusselvityksen tekeminen Nilsiän reitille yhteistyössä Savon Voiman kanssa. Selvityksessä arvioidaan tarpeita säännöstelylupien muuttamiseen ilmastonmuutokseen varautumiseksi. Muilla säännöstellyillä järvillä säännöstelykäytäntöjä kehitetään luvan sallimissa rajoissa ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon ranta-asukkailta ja muilta intressitahoilta tulleet toiveet.

 

Taulukko 26. Toimenpide-esitykset Rautalammin reitille.

Toimenpide

Nimi

Määrä

Investointi-kustannukset

Käyttö-kustannukset

Vuosi-kustannus

Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus

KEIHÄSJÄRVI (Kuopio). Toteutettu vedenpinnan nosto, ruoppaukset ja saarekkeiden rakentaminen 2018-2020. Ylläpitovaiheessa.

1

 

2 600 €

2 600 €

KEIHÄSJÄRVI (Kuopio). Matilanjoen kosteikon rakentaminen. Suunnitelma ja vesilupa olemassa.

1

100 000 €

 

7 036 €

HETEJÄRVI (Keitele). Hoitotoimenpiteet, ala noin 150 ha.

1

 

7 500 €

7 500 €

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

RAUTALAMPI (Rautalampi). Kaksi hanketta menossa. Rautalammin kunnan hankkeessa rakennetaan pohjapato alivedenpinnan nostamiseksi. Lisäksi kartoitetaan muut toimenpidetarpeet. Rautalammin hoitoyhdistyksen hankkeessa mm. vahvistettu petokalakantaa kuhaistutuksilla (kookkaat istukkaat).

1

100 000 €

 

7 036 €

KORPPINEN (Keitele, Pielavesi). Korppinen kuntoon ry:n hankkeessa tavoitteena rakentaa monivaikutteinen kosteikko Kolunpuron yhteyteen. Lisäksi hankkeessa hoitokalastusta ja valuma-alueen vesiensuojelutoimien edistämistä.

1

150 000 €

 

10 554 €

HORONJÄRVI (Vesanto). Tehty suppea esiselvitys, mahdollinen pohjapatohanke.

1

50 000 €

0 €

3 518 €

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide)

SULKAVANJÄRVI (Keitele), SAVIJÄRVI (Pielavesi), HIRVIJÄRVI (Pielavesi), SYVÄJÄRVI (Rautalampi), SÄÄKSJÄRVI (Rautalampi). Kunnostustoimenpiteet tarkentuvat kohdekohtaisesti.

5

250 000 €

0 €

17 590 €

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide)

Jylänginjoki, Viitasenpuro, Haukipuro, Salmosenpuro,  Ittalanjoki, TuppiValkeisenpuro, Korosjoki, Koutajoki.

8

40 000 €

 

7 500 €

 

Taulukko 27. Toimenpide-esitykset Iisalmen reitille.

Toimenpide

Nimi

Määrä

Investointi-kustannukset yhteensä

Käyttö-kustannukset yhteensä

Vuosi-kustannus

Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus

TISMIÖ ja KESKIMMÄINEN (Iisalmi). Lintuvesikunnostus.

2

300 000 €

10 000 €

31 108 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

Osmanginjärven säätöpadon korvaaminen pohjapadolla

1

100 000 €

 

7 036 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Selvitys kalatien rakentamismahdollisuuksista  Salahmin voimalaitoksen yhteyteen

1

50 000 €

 

2110 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m) 

Selvitys kalannousumahdollisuuden järjestämisestä Salahmin säännöstelypadon ohi

1

30 000 €

 

2110 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Kalaporras Kiurujoen Saarikosken padon yhteyteen, uuden luvan velvoite. Vaihtoehtoisesti voidaan hakea aluehallintovirastolta kalaportaan kustannuksia vastaavaa kalatalousmaksua. aluehallintovirastolta.

1

300 000 €

 

21 108 €

Naarvankosken pato

1

20 000 €

 

1 407 €

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

SAVONJÄRVI (Lapinlahti). Kunnostushanke toteutettu, hoitovaiheessa.

1

0 €

5 000 €

5 000 €

NIEMISJÄRVI (Kiuruvesi). Hanke menossa, keskivedennosto pohjapadolla.

1

50 000 €

5 000 €

8 518 €

VÄLIJÄRVI (Kiuruvesi). Virtausolojen parantaminen ruoppauksella, hanke suunnitteilla.

1

20 000 €

0 €

1 407 €

KIRMANJÄRVET (Iisalmi). Hoitokalastus ollut jälleen esillä, todettu aikaisemmin toimivaksi Kirmanjärvellä.

1

50 000 €

5 000 €

8 518 €

NIEMINEN (Iisalmi). Kunnostushanke vireillä, avustuskohde.

11

550 000 €

0 €

38 698 €

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide)

MÄTÄSJÄRVI (Lapinlahti), ALA-HAAJAINEN,(Vieremä), ISO-VALKEINEN (Vieremä), KARANKAJÄRVI (Vieremä), PYÖREE (Vieremä), NIEMINEN (Vieremä), SAARINEN (Vieremä), VUORISJÄRVI (Vieremä), HAUTAJÄRVI (Kiuruvesi), KILPIJÄRVI (Kiuruvesi), JUURIKKAJÄRVI (Kiuruvesi), TOIVIAISJÄRVI (Kiuruvesi), KOTAJÄRVI(Kiuruvesi-Pielavesi), KOIJÄRVI (Kiuruvesi), KALLIOJÄRVI (Kiuruvesi), VAAKSJÄRVI (Kiuruvesi), LAHNANEN (Kiuruvesi), YLÄJÄRVI (Kiuruvesi),KUMPUNEN (Iisalmi), HERNEJÄRVI (Iisalmi), HARVANJÄRVI (Sonkajärvi), ALA-PITKÄ (Lapinlahti)

23

1 150 000 €

0 €

80 915 €

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide)

Korpisjoki, Haukijoki, Pörsänpuro, Hanhijoki, Vääränjoki, Soinjoki, Varpasjoki, Kirjopuro, Polvijoki, Lammakkeenjoki, Alapitkänjoki, Vuorisjoki, Näätänpuro, Talasjoki, Alajoki, Toivakkojoki, Jutkulanjoki, Kokkopuro

18

90 000 €

 

16 890 €

Suuren rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala yli 5 km2)

ONKIVESI (Lapinlahti). Erillisiä pienempiä hankkeita jatkuvasti, esim. Telppäsjoen kosteikko.

1

150 000 €

0 €

10 554 €

LUUPUVESI, NÄLÄNTÖJÄRVI, KIURUVESI, HAAPAJÄRVi, POROVESI. Toimenpiteet tarkentuvat kohdekohtaisesti.

5

250 000 €

0 €

17 590 €

SULKAVANJÄRVI (Kiuruvesi, Pielavesi). Keskivedenkorkeuden nostaminen Isokosken pohjapadolla.

1

40 000 €

 

2 814 €

 

Taulukko 28. Toimenpide-esitykset Kallaveden-Sorsaveden alueelle.

Toimenpide

Nimi

Määrä

Investointi-kustannukset yhteensä

Käyttö-kustannukset yhteensä

Vuosi-kustannus

Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus

LAPINJÄRVET (Kuopio). Tavoitteena toteuttaa lintuvesikunnostus HELMI-hankkeen rahoituksella. Toimenpiteet ensisijaisesti Pieni-Lapinjärven alueella.

1

100 000 €

1 500 €

8 536 €

RUOKOJÄRVI (Varkaus). HELMI-hankkeen kautta toteutettava lintuvesikunnostus.

1

80 000 €

5 000 €

10 628 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Mertajoessa on 2 vaellusestettä, jotka poistetaan. Lisäksi pienimuotoinen elinympäristökunnostus

2

30 000 €

 

2 110 €

Osmajoen kalankulun mahdollistaminen.

1

100 000 €

 

7 036 €

Muu suoraan vesistöön kohdistuva toimenpide

Huruslahden sedimentin TBT:n monitoroitu luontainen puhdistuminen.

1

 

15 000 €

15 000 €

Kuopion kaupungin pienvesienhoito-ohjelman hoitokohteet.

1

 

10 000 €

10 000 €

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

PETOSENLAMPI (Kuopio). Hapetusta jatketaan. Harkitaan hoitokalastusta. Valuma-alueella tulee kiinnittää huomiota hulevesikuormituksen vähentämiseen ja jätevesipumppaamojen ylivuotoihin.

1

0 €

5 000 €

5 000 €

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

VALKEINEN (Kuopio/Maaninka). Kunnostushanke 2014-2018, nyt tavoitteena hoidon jatkaminen.

1

0 €

5 000 €

5 000 €

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide)

RITISENJÄRVI-KESKIMMÄINEN (Kuopio), PATAJÄRVI (Kuopio), PIENI-VÄÄRÄ (Kuopio), ALA-PULKKO (Kuopio), YLÄ-PULKKO (Kuopio), RÄIMÄJÄRVI (Siilinjärvi), PITKÄJÄRVI (Siilinjärvi), LYHYENJÄRVI (Siilinjärvi), SAAMAINEN (Leppävirta). Toimenpiteet tarkentuvat kohdekohtaisesti.

9

450 000 €

0 €

31 662 €

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide)

 Ylävedenpuro, Tiilikkalanjoki, Liesjoki, Leinolanjoki,

4

20 000 €

 

3 750 €

 

Taulukko 29. Toimenpide-esitykset Nilsiän reitille.

Toimenpide

Nimi

Määrä

Investointi-kustannukset yhteensä

Käyttö-kustannukset yhteensä

Vuosi-kustannus

Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus

KESKIMMÄINEN (Kuopio). Kunnostustoimenpiteet toteutettu, mutta edellyttää jatkossa hoitoa.

1

0 €

2 000 €

2 000 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Suunnitelma kalaportaan rakentamiseksi Atron voimalaitoksen yhteyteen

1

150 000 €

 

28150 €

Kalannousumahdollisuuden järjestäminen Lastukosken padon yhteyteen

1

100 000 €

 

7 036 €

Kalaporras Jyrkänkosken padon yhteyteen

1

250 000 €

 

17 590 €

Pieksänkosken vanhan myllypadon korvaaminen pohjapadolla

1

75 000 €

 

5 277 €

Ylä-Pieksän säätöpadon korvaaminen pohjapadolla, lupahakemus tehty 2020, toteutus aikaisintaan 2022

1

75 000 €

 

5 277 €

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

 

SULKAVANJÄRVI (Siilinjärvi). Valuma-alueella ollut hanketoimintaa ja Sulkavanjärveen asennettu 3 hapetinta. Hoitokalastus suunnitteilla.

1

50 000 €

0 €

3 518 €

KAUPPINEN (Kuopio). Kunnostushanke toteutettu, siirtynyt hoitovaiheeseen.

1

 

5 000 €

5 000 €

AHMO (Siilinjärvi). Toteutettu kemikaalikäsittely (Phoslock) 2019, seurataan vaikutuksia. Kohteella lisäksi hapetin.

1

 

2 000 €

2 000 €

PIENI-VEHKALAHTI (Kaavi). Virtausoloja parantava ruoppaushanke vireillä.

1

20 000 €

0 €

1 407 €

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide)

ALA-HIPPA (Kuopio), ALA-NURMES (Kuopio), ALUS-PÖLLÄKKÄ (Kuopio), HONKA-JÄLÄ (Siilinjärvi),NIITTY-PÖLLÄKKÄ (Kuopio), PIENI-SÄYNEINEN (Kuopio), RAATTI (Kuopio), SIILINJÄRVI (Siilinjärvi), SUURI-PAJUNEN (Kuopio), TUUSJÄRVI (Tuusniemi), VARPANEN (Lapinlahti),VIANVESI (Kuopio),YLÄ-HIPPA (Kuopio), YLÄ-SIIKAJÄRVI (Kuopio), YLÄ-PIEKSÄ (Kuopio), AKONPOHJA(Kuopio). Toimenpiteet tarkentuvat kohdekohtaisesti

16

800 000 €

0 €

150 134 €

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide)

PAPPILANJOKI, SIILINJOKI, TIILIKKAJOEN YLÄOSA, KEYRITYNJOKI, LUOSTANJOKI

5

5 €

5 €

5 €

Ylävirvunjoki, Halunanjoki, Pieksänkoski, Ventojoki, Eitikanjoki, Siikapuro, Virinjoki, Sotkujoki, Keinosenjoki, Härkinjoki

10

50 000 €

 

9 383 €

Säännöstelykäytännön kehittäminen

Ympärivuotinen juoksutus Kalliokosken padosta, KEVOMU-luokittelussa valittu toimenpide

1

 

2 000 €

2 000 €

 

Taulukko 30. Toimenpide-esitykset Juojärven reitille.

Toimenpide

Nimi

Määrä

Investointi-kustannukset yhteensä

Käyttö-kustannukset yhteensä

Vuosi-kustannus

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

HIETAJÄRVI (Tuusniemi). Tullut esitys virtaussuunnan muuttamisesta ja umpeutuvan lahden muuttamisesta vesiensuojelukosteikoksi.

1

50 000 €

0 €

3 518 €

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

LOUHI (Kaavi). Noussut esille kunnostusaloitteena.

1

50 000 €

0 €

3 518 €

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide)

Honkajoki, Myllypuro, Saarilammenpuro (Syrjäjoki).

3

15 000 €

 

2 815 €

 

Taulukko 31. Toimenpide-esitykset Joroisten kunnan alueelle.

Toimenpide

Nimi

Määrä

Investointi-kustannukset yhteensä

Käyttö-kustannukset yhteensä

Vuosi-kustannus

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Enojoki, toteutus

1

50 000 €

1500

5 080 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Liunan kalatie, selvitys ja suunnittelu

2

150 000 €

3000

13 554 €

Puron elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 100 km2)

Kolkonjoen vanhan  voimalaitoksen  padon  alapuolisen osan kalataloudellinen kunnostus. Toteutus 2020-2022

1

150 000 €

0

10 554 €

Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue yli 100 km2)

Vasaralanjoen kalataloudelline kunnostus Kiekan voimalaitoksen ohitusuoman kalatien rakentamisen yhteydessä. Suunnittelu ja toteutus 2021-2025.

1

70 000 €

0

4 925 €

Suihkolanjoen kalataloudellinen kunnostus 2020-2024, kustannusarvio hankesuunnitelman mukainen.

1

100 000 €

0

7 036 €

Liunan sivuhaaran kunnostus (toteutus 2024-2026). Liunan alapuolisten koskien täydennyskunnostus (toteutus 2024-2026). Huutokosken täydennyskunnostus (toteutus 2023-2025). Kustannusarvio hankesuunnitelman mukaan.

1

250 000 €

0

17 590 €

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

Valvatuksen hoitokalastuksen jatkaminen vuosittain, saalistavoite 20-25 t/v.  Toimijana Eläköön Valvatus ry. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan LUKE:n toimesta kolmen vuoden välein. Mahdollisia muita toimenpiteitä kasvillisuuskartoitus ja vesikasvillisuuden niitot (sis. investointikustannuksiin).

1

10 000 €

12 000 €

12 703 €

Pieni-Virmaan ylläpitävä hoitokalastus, saalistavoite 8 t/vuosi. Toimijana Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue.

1

 

2 500 €

2 500 €

Paljo-järven ylläpitävä hoitokalastus, saalistavoite 6 t/vuosi. Toimijana Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue.

1

 

2 000 €

2 000 €

Ylläpitävä hoitokalastus Pihlas-järvellä. Saalistavoite 9 t/vuosi. Toimijana Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue.

1

 

1 300 €

1 300 €

Suuren rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala yli 5 km2)

Haukiveden Siitinselkä-Vuoriselkä, kunnostussuunnitelman laatiminen.

1

20 000 €

0 €

1 407 €

Joroisselän ylläpitävä hoitokalastus joka toinen vuosi, saalistavoite 50 t/vuosi eli 3. kaudella 3 vuotta. Kustannukset 15 000€/v. Toimijana Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue.

1

45 000 €

 

3 166 €

 

Kunnostus-, rakentaminen ja säännöstelysektorille kohdistuvien toimenpiteiden kustannukset on esitetty koottuna taulukossa 32. Toimenpiteiden investointikustannukset (noin 9 milj. euroa) on muutettu annuiteettikustannuksiksi käyttäen kullekin toimenpiteelle etukäteen määritettyä kuoletusaikaa (yleensä 20 vuotta) ja 5% korkokantaa. Suurimmat investointikustannukset aiheutuvat kalateiden rakentamisesta Nilsiän ja Vieremän reiteille. Käytön ja ylläpidon vuosikustannukset ovat noin 90 000 €/v.

Taulukko 32. Kunnostus-, rakentaminen ja säännöstelysektorille kohdistuvien toimenpiteiden vuosikustannukset Pohjois-Savossa.

Toimenpide

Määrä

Investointi-kustannukset

Käyttö-kustannukset

Vuosi-kustannukset

Suuren rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala yli 5 km2)

10

605 000 €

 

42 567 €

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

30

1 150 000 €

49 800 €

130 713 €

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide)

53

2 650 000 €

 

280 301 €

Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue yli 100 km2)

4

430 000 €

 

30 254 €

Puron elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 100 km2)

2

175 000 €

 

12 313 €

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide)

48

240 000 €

 

45 039 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

1

100 000 €

 

7 036 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

14

1 730 000 €

1500 €

120 822 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m)

3

350 000 €

3000 €

45 222 €

Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus

8

580 000 €

28 600 €

69 408 €

Muu suoraan vesistöön kohdistuva toimenpide

3

 

125 000 €

125 000 €

Säännöstelykäytännön kehittäminen

1

 

2 000 €

2 000 €

Yhteensä

161

8 985 000 €

 87 600 €

910 675 €